Předpis 61/1964 Sb.

Citace61/1964 Sb.
NázevZákon o rozvoji rostlinné výroby
Částka28 (31. 3. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 9. 1998
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
148 Vládní návrh zákona o rozvoji rostlinné výroby

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
12/1948novelizujeZákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
80/1948rušíZákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě 
6/1949rušíVládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy 
27/1949rušíZákon o mechanisaci zemědělství 
86/1949novelizujeZákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
188/1950rušíZákon o zdokonalení rostlinné výroby 
17/1951rušíNařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby 
83/1951rušíVládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic 
94/1953rušíVládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic 
1/1959rušíVládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu 
119/1960rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.245/1953 Ú.l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č.132/1955 Ú.l. 
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby 
Derogace pasivní
61/1964novelizujeZákon o rozvoji rostlinné výroby1
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy2
86/1972novelizujeZákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat3
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství4
132/1989novelizujeZákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat5
115/1995novelizujeZákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů6
91/1996novelizujeZákon o krmivech9
93/1996novelizujeZákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin8
97/1996novelizujeZákon o ochraně chmele7
147/1996novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů10
156/1998rušíZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)11
Vztahuje se k
12/1948??Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
80/1948??Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě 
6/1949??Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy 
27/1949??Zákon o mechanisaci zemědělství 
86/1949??Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
188/1950??Zákon o zdokonalení rostlinné výroby 
17/1951??Nařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby 
83/1951??Vládní nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic 
40/1953??Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci 
94/1953??Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic 
1/1959??Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu 
Vztahováno k
40/1956??Zákon o státní ochraně přírody 
37/1963??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin chemickými prostředky 
99/1963??Občanský soudní řád 
62/1964??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
63/1964??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
122/1964??Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb 
89/1965??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím 
125/1965??Vyhláška o ochraně volně žijících živočichů 
55/1967??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
13/1968??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání 
77/1969??Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy 
179/1969??Zákon o Státním fondu pro zůrodnění půdy 
183/1969??Vyhláška o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les 
122/1970??Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb 
133/1970??Zákon o působnosti federálních ministerstev 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
159/1971??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
154/1973??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 
169/1973??Nařízení, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům 
139/1975??Vyhláška ministerstva zemědělství České socialistické republiky o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 
165/1975??Vyhláška o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a jejich výrobců 
123/1976??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
51/1977??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb. o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
83/1977??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy,kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č.123/1976 Sb. o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
100/1977??Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
35/1978??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky 
1/1980??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 
142/1980??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 
149/1980??Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povožovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov 
105/1981??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
119/1981??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o agrochemickém zkoušení půd 
127/1981??Zákon České národní rady o vnitřním obchodě 
130/1981??Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode 
49/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích 
55/1982??Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd 
93/1982??Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 
100/1982??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 
130/1982??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb. 
57/1983??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 139/1975 Sb., o hospodaření s krmivy a o evidenci některých druhů krmiv a evidenci jejich výrobců 
76/1983??Vyhláška, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmežnic a povinné známkovanie chmežu 
9/1984??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu 
73/1985??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb 
99/1985??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 
63/1986??Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci 
70/1986??Zákon o Slovenskej požnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
36/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
118/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území 
1/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
2/1988??Nařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 
142/1988??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 17. prosince 1981 č. 127 Sb., o vnitřním obchodě, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 28. června 1988 č. 116 Sb. 
155/1988??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků 
158/1988??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 18. decembra 1981 č. 130 Zb. o vnútornom obchode, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 23. júna 1988 č. 108 Zb.: Zákon SNR o vnútornom obchode 
132/1989??Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
132/1989??Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
133/1989??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
174/1990??Vyhláška o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa 
472/1990??Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 
118/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
119/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací 
219/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
413/1991??Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole 
418/1991??Zákon o štátnej kontrole 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
181/1992??Vyhláška o krmivách 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
362/1992??Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
119/1993??Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete 
162/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
167/1993??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
195/1993??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
264/1993??Vyhláška ministertva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí 
44/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
115/1995??Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 
115/1995??Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 
190/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb. 
20/1996??Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
34/1996??Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
82/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 
91/1996??Zákon o krmivech 
91/1996??Zákon o krmivech 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
93/1996??Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
93/1996??Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
97/1996??Zákon o ochraně chmele 
97/1996??Zákon o ochraně chmele 
101/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
162/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele 
191/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 


ISP (příhlásit)