Předpis 114/1992 Sb.

Citace114/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
Částka28 (25. 3. 1992)
Účinnostod 1. 6. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
497 Vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny
Navržené změny56 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1956rušíZákon o státní ochraně přírody 
142/1980rušíVyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 
68/1990novelizujeZákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
163/1991novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 
164/1991novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
165/1991novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 
Derogace pasivní
347/1992novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny1
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)1
3/1997novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny2
16/1997novelizujeZákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů3
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí4
161/1999novelizujeZákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů5
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)6
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze7
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)8
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů9
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)12
168/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů10
218/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů11
460/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn 
387/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů13
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony14
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění16
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony15
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců17
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony18
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů19
312/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů20
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb24
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech21
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu26
291/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony22
349/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů23
381/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů25
18/2010úplné zněníÚplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn  
350/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony27
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu28
175/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů29
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě30
15/2015novelizujeZákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)32
39/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony31
319/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony33
123/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů34
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích35
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony36
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv38
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony37
36/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů39
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci41
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona42
364/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů40
Vztahováno k
3/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
19/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice 
20/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko 
21/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 
22/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 
23/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 
24/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská 
25/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří 
26/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
27/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 
28/2005na základěNařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory 
51/2005na základěNařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti 
70/2005na základěNařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les 
132/2005na základěNařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
146/2005na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma 
165/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky. 
166/2005na základěVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
183/2005na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
184/2005na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
185/2005na základěVyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
432/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
451/2005na základěVyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky 
452/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
152/2006na základěVyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení 
175/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
294/2006na základěVyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného 
335/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
390/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
424/2006na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
425/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
520/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni 
543/2006na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
95/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
96/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
141/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
142/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
143/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
144/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
165/2007na základěNařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší 
264/2007na základěVyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její bližší ochranné podmínky 
265/2007na základěVyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její bližší ochranné podmínky 
266/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
267/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) 
300/2007na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
301/2007na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit 
60/2008na základěVyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území) 
72/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
73/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
74/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
75/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
93/2008na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
23/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
25/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
26/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
27/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
28/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
29/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
30/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
66/2009na základěSdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu 
258/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
259/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
260/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
261/2009na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
262/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
316/2009na základěVyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších) 
371/2009na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. 
405/2009na základěNařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky 
406/2009na základěNařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář 
46/2010na základěVyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
107/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
142/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
185/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
186/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
187/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
188/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
189/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
325/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
326/2010na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
327/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2009 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
13/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
14/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
15/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
16/2011na základěVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
17/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
64/2011na základěVyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
163/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
304/2011na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les 
320/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
321/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
322/2011na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
323/2011na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
324/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
10/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
154/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
155/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
156/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
157/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
158/2012na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
159/2012na základěVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
208/2012na základěNařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
216/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy 
393/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
189/2013na základěVyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
199/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
200/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
201/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
202/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
203/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
204/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
205/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
206/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
318/2013na základěNařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
443/2013na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
444/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
445/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
446/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
447/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
448/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
449/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
450/2013na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
451/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů 
33/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
34/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
93/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
147/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
148/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
149/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
151/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
152/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
153/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
176/2014na základěNařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj 
177/2014na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj 
222/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
243/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
244/2014na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
245/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
246/2014na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
107/2015na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2015na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2015na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
110/2015na základěVyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 
111/2015na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
217/2015na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
292/2015na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy 
293/2015na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy 
18/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
19/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
20/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
21/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
22/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
23/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
24/2016na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
25/2016na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
73/2016na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
74/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb. 
142/2016na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
207/2016na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. 
1/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
2/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
3/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
4/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
5/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
6/2017na základěVyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
51/2017na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří 
52/2017na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří 
105/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
106/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
107/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
108/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
109/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
110/2017na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
111/2017na základěVyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území 
45/2018na základěVyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 
49/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
50/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
51/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
52/2018na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
142/2018na základěVyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
187/2018na základěNařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
269/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
270/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
271/2018na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
272/2018na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
60/2019na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
83/2019na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
84/2019na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
86/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 
170/2019na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 
259/2019na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí 
283/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
284/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
285/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
286/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
287/2019na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
288/2019na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
29/2020na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
42/2020na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 
257/2020na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 
281/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
293/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
294/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
295/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
296/2020na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
324/2020na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
210/2021na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
211/2021na základěVyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
212/2021na základěVyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
213/2021na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
440/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
11/2022na základěVyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 
152/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
172/2022na základěNařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
173/2022na základěVyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les 
443/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
444/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 


ISP (příhlásit)