Předpis 207/2004 Sb.

Citace207/2004 Sb.
NázevVyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
Částka69 (26. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 1. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
311/1997rušíVyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
Derogace pasivní
39/2009novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
419/2012rušíVyhláška o ochraně pokusných zvířat 
Vztahuje se k
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
91/1996??Zákon o krmivech 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
451/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 
124/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků 
296/2003??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
78/2004??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
Vztahováno k
213/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství 
382/2004??Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování 
426/2004??Vyhláška o registraci chemických látek 
443/2004??Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků 
528/2004??Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 
294/2005??Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
152/2006??Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
86/2008??Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv 
39/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
39/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
114/2010??Vyhláška o ochraně handicapovaných zvířat při chovu 
342/2012??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
419/2012??Vyhláška o ochraně pokusných zvířat 


ISP (příhlásit)