Předpis 311/1997 Sb.

Citace311/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat
Částka104 (22. 12. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998, zrušeno dnem 1. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
207/2004rušíVyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
Vztahuje se k
222/1946??Zákon o poště (poštovní zákon) 
127/1964??Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu 
132/1964??Vyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu 
133/1964??Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
65/1965??Zákoník práce 
17/1966??Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
102/1971??Zákon o ochraně státního tajemství 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
3/1977??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah 
10/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
118/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území 
121/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
240/1991??Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 
513/1991??Obchodní zákoník 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
256/1992??Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
91/1996??Zákon o krmivech 
194/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech 
222/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze 
16/1997??Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
82/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
74/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv 
305/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) 
230/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
373/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
374/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 
451/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 
504/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv 
88/2001??Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 
283/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 
27/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 
36/2002??Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
461/2002??Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 
462/2002??Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů 
290/2003??Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 
296/2003??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
325/2003??Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech 
207/2004??Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
209/2004??Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
219/2004??Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 


ISP (příhlásit)