Předpis 10/1987 Sb.

Citace10/1987 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
Částka4 (10. 3. 1987)
Účinnostod 1. 10. 1987, zrušeno dnem 1. 2. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
82/1969rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice 
Derogace pasivní
62/1990novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
376/1991novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice 
1/1998novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997) 
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
82/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice 
Vztahováno k
43/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
86/1989??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků 
62/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
284/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
376/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
207/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 
208/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
27/1996??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
298/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné 
305/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
343/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
1/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997) 
199/1998??Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 


ISP (příhlásit)