Předpis 86/1989 Sb.

Citace86/1989 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
Částka22 (31. 7. 1989)
Účinnostod 1. 9. 1989, zrušeno dnem 1. 1. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
79/1997rušíZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
10/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
43/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
113/1987??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě 
118/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
Vztahováno k
87/1987??Zákon o veterinární péči 
61/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
215/1992??Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
167/1993??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
91/1996??Zákon o krmivech 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)