Předpis 192/1988 Sb.

Citace192/1988 Sb.
NázevNařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
Částka42 (14. 12. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989, zrušeno dnem 19. 1. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
56/1967rušíVládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
57/1967rušíVyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
146/1980rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č.57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
127/1984rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č.57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění vyhlášky č.146/1980 
Derogace pasivní
182/1990novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
33/1992novelizujeNařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. 
278/1993novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb. 
10/1999rušíNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy 
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
109/1964??Hospodářský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
80/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žijících živočichů 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
35/1967??Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší 
56/1967??Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
57/1967??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
102/1971??Zákon o ochraně státního tajemství 
148/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství 
149/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
6/1977??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod 
68/1979??Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
122/1979??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
42/1980??Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 
48/1980??Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 
77/1981??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
66/1985??Vyhláška o postupe ústredných orgánov a národnych výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť 
10/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
43/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
Vztahováno k
244/1988??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona 
22/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
51/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 
86/1989??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků 
87/1989??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků 
61/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
182/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
182/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
547/1990??Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole 
238/1991??Zákon o odpadech 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
33/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. 
33/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. 
123/1992??Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 
207/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 
513/1992??Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
13/1993??Celní zákon 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
278/1993??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb. 
278/1993??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb. 
17/1994??Zákon České národní rady o Policii České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
91/1996??Zákon o krmivech 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
117/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 
125/1997??Zákon o odpadech 
261/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
338/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
343/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
1/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997) 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
174/1998??Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
10/1999??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy 
114/1999??Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 


ISP (příhlásit)