Předpis 13/1993 Sb.

Citace13/1993 Sb.
NázevCelní zákon
Částka5 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 7. 2021, zrušeno dnem 29. 7. 2016
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
101 Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání celního zákon...
Navržené změny34 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1974rušíCelní zákon 
117/1983rušíZákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon 
5/1991rušíZákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. 
38/1991rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo 
43/1991rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon 
287/1991rušíCelní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
397/1991rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon 
505/1991rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice 
525/1991novelizujeNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se vydává celní sazebník 
217/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) 
287/1992rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. 
288/1992rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití 
289/1992rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice 
461/1992rušíCelní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
Derogace pasivní
35/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů1
113/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů2
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů3
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)4
265/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
1/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů6
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)14
481/2002úplné zněníÚplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
322/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů7
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních8
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů10
187/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů9
430/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti11
79/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců15
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony13
170/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru16
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím17
136/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů18
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku21
218/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony19
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech20
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu22
104/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů23
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky24
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů27
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky25
308/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu26
360/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony28
242/2016rušíZákon celní zákon29
Vztahováno k
200/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a neprefernční původ zboží 
201/2005na základěVyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 
308/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb. 
332/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb. 
411/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. 
563/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství 
599/2006na základěVyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků 
200/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění vyhlášky č. 200/2005 Sb. a vyhlášky č. 411/2006 Sb. 
393/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb. 
84/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů 
115/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů 
317/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 
171/2011na základěVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
179/2011na základěVyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky 
421/2012na základěVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
35/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 


ISP (příhlásit)