Předpis 412/2005 Sb.

Citace412/2005 Sb.
NázevZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Částka143 (18. 10. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
880 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací
Navržené změny40 tisků, z toho 4 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
245/1998rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti 
246/1998rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností 
263/1998rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace 
12/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků 
56/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu 
89/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností 
152/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb. 
164/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
337/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků 
339/1999rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti 
363/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
397/2000rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti 
17/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 
136/2001rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu 
275/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 
403/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 
340/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností 
348/2002rušíVyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob 
549/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 
137/2003rušíVyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti 
385/2003rušíNařízení vlády, kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž 
386/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
631/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 
31/2005rušíNařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví 
Derogace pasivní
119/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
177/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti2
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím3
32/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů4
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev6
250/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel7
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku9
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech8
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu10
255/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů11
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim12
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů15
128/2012úplné zněníÚplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn 
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony13
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva14
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)16
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě17
204/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony20
375/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů18
135/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek21
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů19
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích22
205/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony23
256/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů24
35/2018novelizujeZákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny25
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv28
46/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů26
523/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů27
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci29
Vztahováno k
522/2005na základěNařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 
523/2005na základěVyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor 
524/2005na základěVyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 
525/2005na základěVyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací 
526/2005na základěVyhláška o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti) 
527/2005na základěVyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti) 
528/2005na základěVyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 
529/2005na základěVyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 
11/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti) 
19/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 
55/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 
240/2008na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací 
331/2009na základěSdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána 
440/2009na základěSdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána 
363/2011na základěVyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti 
405/2011na základěVyhláška o průmyslové bezpečnosti 
432/2011na základěVyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 
433/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb. 
434/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací 
453/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor 
454/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. 
395/2012na základěSdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána 
415/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti 
416/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti 
417/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 
275/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
333/2015na základěSdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána 
204/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
400/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb. 
360/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. 
322/2018na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
37/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
12/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
13/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
275/2022na základěVyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 


ISP (příhlásit)