Předpis 133/2000 Sb.

Citace133/2000 Sb.
NázevZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Částka39 (17. 5. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
441 Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel - EU
Navržené změny42 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1971rušíZákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
135/1982rušíZákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 
128/1989rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
Derogace pasivní
2/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony1
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel3
302/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn 
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu4
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
68/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů6
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů8
161/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
165/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony10
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění11
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony9
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím12
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky13
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony14
391/2008úplné zněníÚplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn 
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony15
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku17
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech16
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu19
258/2010úplné zněníÚplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn 
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony18
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů20
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů26
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony21
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)22
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva23
312/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony24
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu25
15/2015novelizujeZákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)27
318/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony28
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů29
456/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony30
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích31
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů32
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci34
270/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech33
Vztahováno k
299/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
84/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
5/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 
153/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)