Předpis 305/1997 Sb.

Citace305/1997 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka102 (16. 12. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
152 Vládní návrh zákona o správních poplatcích
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
Vztahuje se k
75/1957??Zákon o občanských průkazech 
81/1966??Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
10/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
551/1991??Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
551/1991??Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
265/1992??Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
13/1993??Celní zákon 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
38/1995??Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
91/1996??Zákon o krmivech 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
Vztahováno k
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 


ISP (příhlásit)