Předpis 2/1969 Sb.

Citace2/1969 Sb.
NázevZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
Částka1 (8. 1. 1969)
Účinnostod 8. 1. 1969
ProjednáváníČeská národní rada, 1969 - 1971
2 Návrh zákona o ministerstvech a jiných ústředních orgánech
Navržené změny72 tisků, z toho 4 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
10/1958novelizujeVládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství 
104/1963rušíZákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch 
115/1965novelizujeZákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů 
1/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
Derogace pasivní
34/1970novelizujeZákon České národní rady o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky1
147/1970novelizujeZákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky2
125/1973novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů3
25/1976novelizujeZákon, České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů4
118/1983novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky5
60/1988novelizujeZákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky6
37/1989novelizujeZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi7
173/1989novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky8
9/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky9
93/1990novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky9
126/1990novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky10
203/1990novelizujeZákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky11
228/1990úplné zněníZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
288/1990novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky12
305/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti13
575/1990novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky13
105/1991úplné zněníZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplní znění, jak vyplývá ze změn a doplnění) 
173/1991novelizujeZákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž14
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky15
19/1992novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky16
23/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů17
103/1992novelizujeZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání18
167/1992novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky19
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky20
350/1992novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů22
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)23
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech24
474/1992novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě úředních orgánů státní správy České republiky21
548/1992novelizujeZákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky22
21/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky91
69/1993úplné zněníZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu25
285/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů26
47/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů27
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě28
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)29
135/1996novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů30
272/1996novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv31
122/1997úplné zněníZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
152/1997novelizujeZákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů32
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů33
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů34
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů35
130/2000novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů36
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)39
204/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů37
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů40
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)41
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů42
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů38
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)43
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů44
13/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů46
47/2002novelizujeZákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů47
219/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů45
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony48
62/2003novelizujeZákon ze dne 18. 2. 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů49
162/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)50
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)51
362/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů52
421/2004novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí53
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů54
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu59
587/2004novelizujeZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů55
95/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony56
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)57
290/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství58
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem61
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí62
71/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů60
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)67
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění64
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění65
225/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony63
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců68
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů66
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky69
297/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony70
304/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony72
295/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů71
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě73
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů77
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)74
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření75
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu76
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě78
205/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony79
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření80
188/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her82
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů81
302/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony83
319/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony85
14/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony87
24/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti84
59/2017novelizujeZákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů88
205/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony86
178/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony89
34/2021novelizujeZákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)92
88/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony90
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona96
326/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví93
362/2022novelizujeZákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů94
471/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony95
Vztahováno k
272/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994 
568/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
192/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
224/2005na základěVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
246/2005na základěVyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů 
278/2005na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím 
282/2005na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
306/2005na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb. 
363/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
413/2006na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 
542/2006na základěVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
601/2006na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
167/2007na základěVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví 
389/2009na základěVyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 
390/2009na základěVyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů 
392/2009na základěVyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy 
393/2009na základěVyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Okresního úřadu Břeclav č. 1/91, o ochraně obojživelníků – třída: Amphibia 
399/2009na základěVyhláška, kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů 
190/2010na základěVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy 
268/2010na základěVyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění 
16/2011na základěVyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území 
172/2011na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje) 
340/2012na základěVyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi 
27/2014na základěVyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů 
191/2015na základěVyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 
111/2017na základěVyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území 
52/2018na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
288/2019na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
296/2020na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
213/2021na základěVyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 
188/2022na základěVyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství 
297/2022na základěVyhláška o zrušení některých nařízení okresních úřadů 
318/2022na základěVyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí 


ISP (příhlásit)