Předpis 84/1997 Sb.

Citace84/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
Částka30 (29. 4. 1997)
Účinnostod 29. 4. 1997, zrušeno dnem 1. 10. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
120/1999novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
42/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb. 
91/2002rušíVyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
Vztahuje se k
505/1990??Zákon o metrologii 
69/1991??Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
40/1997??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
298/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
301/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 
25/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 
Vztahováno k
13/1993??Celní zákon 
261/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
135/1998??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
120/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
120/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
161/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
42/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb. 
42/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb. 
91/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
191/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
481/2002??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)