Předpis 91/2002 Sb.

Citace91/2002 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin
Částka40 (20. 3. 2002)
Účinnostod 1. 10. 2002, zrušeno dnem 31. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
84/1997rušíVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
Derogace pasivní
329/2004rušíVyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
505/1990??Zákon o metrologii 
513/1991??Obchodní zákoník 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
84/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
170/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
25/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 
26/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků 
27/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
153/2000??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
283/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 
90/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
Vztahováno k
53/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 


ISP (příhlásit)