Předpis 23/1962 Sb.

Citace23/1962 Sb.
NázevZákon o myslivosti
Částka12 (9. 3. 1962)
Účinnostod 1. 3. 1962, zrušeno dnem 1. 7. 2002
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
76 Vládní návrh zákona o myslivosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
225/1947rušíZákon o myslivosti 
12/1948novelizujeZákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
86/1949novelizujeZákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
26/1960rušíVyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
143/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti2
270/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.3
512/1992úplné zněníZákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)4
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)5
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze6
449/2001rušíZákon o myslivosti7
Vztahuje se k
225/1947??Zákon o myslivosti 
12/1948??Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
12/1948??Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
86/1949??Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
86/1949??Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
26/1960??Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek 
140/1961??Trestní zákon 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
40/1964??Občanský zákoník 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
513/1991??Obchodní zákoník 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
Vztahováno k
12/1948??Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
86/1949??Zákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
140/1961??Trestní zákon 
24/1962??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 
25/1962??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 
74/1962??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963 
79/1963??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti 
22/1965??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 
80/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žijících živočichů 
125/1965??Vyhláška o ochraně volně žijících živočichů 
146/1965??Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích 
4/1967??Vyhláška ministerstva zemědělství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 
59/1967??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 
5/1971??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 
138/1971??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
159/1971??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
36/1972??Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů 
67/1972??Vyhláška o místním poplatku ze psů 
10/1975??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti 
171/1975??Vyhláška, kterou se mění výčet zvěře 
172/1975??Vyhláška o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře 
162/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
100/1977??Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
13/1978??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování 
14/1978??Vyhláška o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů 
120/1978??Vyhláška, kterou se vydává statut Národního parku Nízke Tatry 
111/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty 
124/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy 
147/1983??Zákon o zbraních a střelivu 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
37/1986??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
40/1986??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 
121/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
20/1988??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
216/1988??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku 
218/1988??Vyhláška o miestnom poplatku za psov a o kúpežnom poplatku 
472/1990??Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 
143/1991??Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti 
143/1991??Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti 
163/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 
164/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
165/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
270/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb. 
270/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb. 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
414/1992??Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ 
512/1992??Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
119/1993??Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete 
162/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
167/1993??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
288/1995??Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
75/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 
91/1996??Zákon o krmivech 
101/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
134/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
315/1996??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 
16/1997??Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
40/1997??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
327/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
 
341/1997??Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
348/1997??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
22/1999??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
238/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
238/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
344/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
58/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 
115/2000??Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
188/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
491/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 
505/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
68/2001??Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb. 
86/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 
242/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
326/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 
449/2001??Zákon o myslivosti 
490/2001??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 
36/2002??Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
90/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 
91/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin 
412/2002??Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)