Předpis 341/1997 Sb.

Citace341/1997 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
Částka113 (31. 12. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998, zrušeno dnem 12. 2. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
24/1999rušíNařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
240/1991??Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
563/1991??Zákon o účetnictví 
42/1992??Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
215/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
252/1997??Zákon o zemědělství 
Vztahováno k
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 


ISP (příhlásit)