Předpis 24/1999 Sb.

Citace24/1999 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
Částka10 (12. 2. 1999)
Účinnostod 12. 2. 1999
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
341/1997rušíNařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
240/1991??Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
563/1991??Zákon o účetnictví 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
215/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
82/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 
83/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
252/1997??Zákon o zemědělství 
341/1997??Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
274/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv 
Vztahováno k
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 


ISP (příhlásit)