Předpis 87/1987 Sb.

Citace87/1987 Sb.
NázevZákon o veterinární péči
Částka21 (17. 11. 1987)
Účinnostod 1. 1. 1988, zrušeno dnem 28. 9. 1999
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
29 Vládní návrh zákona o veterinární péči

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
66/1961rušíZákon o veterinární péči 
154/1961rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči 
49/1963rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat 
156/1968rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
144/1969rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
123/1970rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb. 
89/1972rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. 
69/1974rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči 
140/1975rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat,ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.89/1972 Sb. 
145/1978rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.140/1975 Sb. 
Derogace pasivní
239/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči1
437/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.2
215/1992úplné zněníZákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů3
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů2
Vztahuje se k
60/1961??Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
60/1961??Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
66/1961??Zákon o veterinární péči 
154/1961??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči 
49/1963??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat 
61/1964??Zákon o rozvoji rostlinné výroby 
109/1964??Hospodářský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
156/1968??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
43/1987??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
72/1987??Vyhláška o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov 
86/1989??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků 
188/1989??Vyhláška o povožovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
99/1963??Občanský soudní řád 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
63/1986??Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci 
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
110/1987??Zákon o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky 
113/1987??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o podnikové veterinární službě 
114/1987??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti 
115/1987??Vyhláška o podnikovej veterinárnej službe 
116/1987??Vyhláška, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
118/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území 
121/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
1/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
2/1988??Nařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
86/1989??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků 
87/1989??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků 
188/1989??Vyhláška o povožovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov 
189/1989??Vyhláška, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov 
61/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
238/1991??Zákon o odpadech 
239/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči 
239/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči 
240/1991??Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 
405/1991??Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 
418/1991??Zákon o štátnej kontrole 
437/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. 
437/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
475/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
10/1992??Zákon o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky 
11/1992??Zákon o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky 
32/1992??Úplné znění zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 24. septembra 1991 č. 417 Zb. 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
86/1992??Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
181/1992??Vyhláška o krmivách 
215/1992??Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
240/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
326/1992??Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 
342/1992??Vyhláška o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
414/1992??Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ 
425/1992??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
48/1993??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování 
119/1993??Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete 
162/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
167/1993??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
85/1994??Zákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších 
222/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 
20/1996??Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
34/1996??Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
73/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území 
91/1996??Zákon o krmivech 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
245/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 
319/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů 
16/1997??Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
295/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
327/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
 
328/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje 
343/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
87/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
230/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 


ISP (příhlásit)