Předpis 238/1991 Sb.

Citace238/1991 Sb.
NázevZákon o odpadech
Částka47 (20. 6. 1991)
Účinnostod 1. 8. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 1998
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
590 Vládní návrh zákona o odpadech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
68/1960rušíVládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami 
106/1960rušíVyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem 
103/1981rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem 
Derogace pasivní
300/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.1
125/1997rušíZákon o odpadech2
Vztahuje se k
68/1960??Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami 
106/1960??Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem 
93/1962??Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy 
40/1964??Občanský zákoník 
109/1964??Hospodářský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
35/1967??Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
30/1968??Zákon o státním zkušebnictví 
59/1972??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
25/1975??Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 
6/1977??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod 
68/1979??Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
42/1980??Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 
103/1981??Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem 
67/1987??Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady 
87/1987??Zákon o veterinární péči 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
121/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
51/1988??Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
131/1989??Zákon o Sbírce zákonů 
43/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb 
20/1993??Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 
Vztahováno k
83/1976??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu 
311/1991??Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 
388/1991??Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí 
401/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
494/1991??Zákon o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
521/1991??Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů 
62/1992??Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 
76/1992??Vyhláška o programoch odpadového hospodárstva 
99/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
152/1992??Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně 
176/1992??Vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 
207/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 
244/1992??Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
309/1992??Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 
376/1992??Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
513/1992??Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
605/1992??Nařízení o vedení evidencie odpadov 
606/1992??Nařízení o nakladaní s odpadmi 
12/1993??Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
270/1993??Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování 
75/1994??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
100/1994??Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
266/1994??Zákon o dráhách 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
300/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. 
300/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
245/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
52/1997??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 


ISP (příhlásit)