Předpis 138/1973 Sb.

Citace138/1973 Sb.
NázevZákon o vodách (vodní zákon)
Částka35 (12. 11. 1973)
Účinnostod 1. 4. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
40 Vládní návrh zákona o vodách (vodní zákon)

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
11/1955rušíZákon o vodním hospodářství 
13/1959rušíVyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství 
14/1959rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
14/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů2
58/1998novelizujeZákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových3
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)4
Vztahuje se k
169/1949??Zákon o vojenských újezdech 
11/1955??Zákon o vodním hospodářství 
8/1956??Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 
41/1957??Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 
87/1958??Zákon o stavebním řádu 
14/1959??Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství 
100/1960??Ústava Československé socialistické republiky 
40/1961??Zákon o obraně Československé socialistické republiky 
22/1964??Zákon o evidenci nemovitostí 
26/1964??Zákon o vnitrozemské plavbě 
109/1964??Hospodářský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
53/1966??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
120/1966??Vládní vyhláška k ukládání pokut za porušování povinností stanovených k ochraně vod před znečišťováním 
46/1967??Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
119/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
92/1991??Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
265/1992??Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
14/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
40/1956??Zákon o státní ochraně přírody 
37/1963??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin chemickými prostředky 
99/1963??Občanský soudní řád 
77/1969??Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy 
106/1974??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
135/1974??Zákon o státní správě ve vodním hospodářství 
25/1975??Nařízení vlády České socialistické republiky, jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 
26/1975??Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 
28/1975??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků 
29/1975??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla 
30/1975??Nařízení jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 
31/1975??Nařízení o pokutách za porušování povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
49/1975??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací 
62/1975??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi 
63/1975??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech 
97/1975??Vyhláška o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací 
98/1975??Vyhláška o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla 
169/1975??Vyhláška o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi 
170/1975??Vyhláška o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
82/1976??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly 
99/1976??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodní stráži 
102/1976??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací 
126/1976??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci 
166/1976??Vyhláška o požární bezpečnosti při skladování topné nafty 
6/1977??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod 
10/1977??Vyhláška, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků 
23/1977??Vyhláška o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod 
24/1977??Vyhláška o vodohospodářské evidenci 
34/1977??Vyhláška o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými vozidly 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
100/1977??Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
6/1978??Vyhláška, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků 
13/1978??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování 
14/1978??Vyhláška o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů 
19/1978??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků 
35/1978??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky 
40/1978??Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 
46/1978??Nařízení o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově 
120/1978??Vyhláška, kterou se vydává statut Národního parku Nízke Tatry 
144/1978??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 
154/1978??Vyhláška o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 
10/1979??Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky 
14/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 
35/1979??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství 
39/1979??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 
110/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 
111/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty 
1/1980??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 
52/1981??Nařízení, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove 
85/1981??Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 
97/1981??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Požana 
105/1981??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
170/1982??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy 
175/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy 
77/1983??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpežov a prírodných liečivých zdrojov 
139/1983??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla 
35/1984??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
68/1984??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce 
90/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 
91/1984??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem 
103/1984??Vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám 
58/1985??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie 
99/1985??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
13/1987??Nařízení o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vody 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
21/1988??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti 
23/1988??Nařízení o Národnom parku Slovenský raj 
24/1988??Nařízení o Národnom parku Malá Fatra 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
51/1988??Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
52/1988??Zákon o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
85/1988??Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů 
86/1988??Vyhláška o postupe pri vyhžadávaní a prieskume výhradných ložísk z hžadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov 
89/1988??Vyhláška o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povožovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom 
91/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství 
96/1988??Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob 
97/1988??Vyhláška o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob 
104/1988??Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 
119/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
185/1988??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
220/1988??Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 
227/1988??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 
2/1989??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.) 
14/1989??Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy 
15/1989??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
21/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 
22/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
29/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 
50/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušžachťovaní nerastov 
51/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 
65/1989??Vyhláška o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty 
121/1989??Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu 
127/1989??Vyhláška o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udežovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon 
197/1989??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 
174/1990??Vyhláška o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
374/1990??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
595/1990??Zákon o štátnej správe pre životné prostredie 
128/1991??Zákon o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky 
155/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 
156/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
157/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 
163/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 
164/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 
165/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 
238/1991??Zákon o odpadech 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
344/1991??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky 
388/1991??Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
499/1991??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
520/1991??Nařízení o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov 
541/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
542/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
23/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů 
62/1992??Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
99/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
171/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 
172/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 
175/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
176/1992??Vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 
244/1992??Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
307/1992??Zákon o ochrane požnohospodárskeho pôdneho fondu 
317/1992??Zákon o dani z nehnutežností 
336/1992??Úplné znění zákona úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 20. apríla 1988 č. 51 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1991 č. 499 Zb. 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
403/1992??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
422/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly 
439/1992??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.) 
440/1992??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
458/1992??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
513/1992??Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
606/1992??Nařízení o nakladaní s odpadmi 
12/1993??Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 
126/1993??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
221/1993??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.) 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
75/1994??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
131/1994??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb. 
178/1994??Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
174/1995??Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.) 
222/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
89/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
185/1996??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
108/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
125/1997??Zákon o odpadech 
140/1997??Vyhláška Ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
184/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany 
215/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kriteriích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření 
218/1997??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
279/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
338/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
341/1997??Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
14/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
14/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
14/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
58/1998??Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
58/1998??Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
131/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
197/1998??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
239/1998??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
301/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 
22/1999??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
47/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
82/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod 
100/1999??Nařízení vlády o ochraně před povodněmi 
137/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 
176/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice 
344/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
8/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování 
58/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 
141/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 
172/2000??Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb. 
189/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
305/2000??Zákon o povodích 
491/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 
505/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 
6/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně 
13/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov 
66/2001??Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
86/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
106/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
109/2001??Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
114/2001??Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
135/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
156/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
206/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
376/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
195/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 
408/2002??Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)