Předpis 513/1991 Sb.

Citace513/1991 Sb.
NázevObchodní zákoník
Částka98 (18. 12. 1991)
Účinnostod 1. 1. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
684 Vládní návrh zákona obchodní zákoník
Navržené změny64 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1950novelizujeObčanský zákoník 
141/1950rušíObčanský zákoník 
174/1950novelizujeZákon o dražbách mimo exekuci 
39/1955novelizujeNařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi 
101/1963rušíZákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) 
109/1964rušíHospodářský zákoník 
118/1964rušíVyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu 
132/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o železničním přepravním řádu 
133/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu 
134/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy 
135/1964rušíVyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků 
136/1964rušíVyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků 
137/1964rušíVyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu 
174/1964rušíVyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv 
87/1966rušíVyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě 
73/1967rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemědělských prací, chemizace a jiných zemědělských prací 
187/1968rušíVyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení 
138/1970rušíZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku 
37/1971rušíHospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
152/1971rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě 
156/1971rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích ve vnitrostátní vodní nákladní dopravě 
118/1972rušíVyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích 
101/1973rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích 
104/1973rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 
3/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah 
77/1977rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě 
82/1977rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 
106/1977rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv 
44/1978rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu 
84/1978rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky 
1/1980rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 
28/1980rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků 
38/1980rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu 
42/1980novelizujeZákon o hospodářských stycích se zahraničím 
61/1980rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí 
62/1980rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti 
64/1980rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí 
91/1980rušíVyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích 
140/1980rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží 
27/1981rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků 
53/1981rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy 
57/1981rušíVyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb 
61/1981rušíVyhláška o udiežaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb 
91/1981rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování 
26/1982rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu 
179/1982rušíVyhláška federálního ministerstva financí o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací 
181/1982rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 
23/1983rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb 
24/1983rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin 
45/1983rušíHospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
104/1983rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků 
8/1984rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o základních podmínkách některých činností prováděných Československými státními dráhami v souvislosti s přepravou 
11/1984rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců 
61/1984rušíVyhláška o udežovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpežnej liečby a o kontrole týchto služieb 
13/1985rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 
49/1985rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat 
31/1986rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků 
1/1987rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv 
12/1988rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb. 
130/1988rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou 
155/1988rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků 
156/1988rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků 
173/1988rušíZákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí 
67/1989rušíZákon o národohospodářském plánování 
80/1989rušíHospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
81/1989rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o povinném projednávání dodavatelsko - odběratelských vztahů a konkretizaci závazných výstupů státního plánu u dodávek produkce 
140/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 24/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky sběrných surovin 
142/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 27/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínkách dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků 
143/1989rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o smlouvě o přípravě přeprav železničních vozových zásilek 
147/1989rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 73/1967 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací 
148/1989rušíVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky 
154/1989rušíVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 
170/1989rušíVyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat 
180/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování 
181/1989rušíVyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv 
199/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 28/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků 
200/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu 
3/1990rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 106/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv, ve znění vyhlášky č. 1/1987 Sb. 
26/1990rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. 
27/1990rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků 
28/1990rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb. 
29/1990rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 
30/1990rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 
37/1990rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 1/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 
57/1990rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné odchylné úpravě hospodářských závazků od ustanovení § 259 odst. 2 hospodářského zákoníku pro odvětví federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky a ministerstva výstavby a stavebnictví Slovenské socialistické republiky 
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů 
104/1990rušíZákon o akciových společnostech 
112/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí 
162/1990rušíZákon o zemědělském družstevnictví 
176/1990rušíZákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví 
256/1990rušíNařízení vlády České a Slovenské Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti 
265/1990rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob 
533/1990rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 
124/1991rušíVyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích 
132/1991rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení 
386/1991rušíVyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování 
414/1991rušíVyhláška Státní banky československé o mezibankovním platebním styku a zúčtování 
539/1991rušíZákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony2
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech3
600/1992novelizujeZákon o cenných papírech1
286/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.4
156/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů5
84/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů6
94/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů7
142/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů8
77/1997novelizujeZákon o státním podniku9
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů10
165/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony11
356/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony12
27/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách13
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách15
30/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony16
105/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony14
367/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony17
370/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů18
63/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů19
239/2001novelizujeZákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)20
353/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony22
501/2001novelizujeZákon ze dne 15. prosince 2001, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb. ČR, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb.21
15/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony23
125/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku26
126/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů24
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního27
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony25
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)47
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů28
476/2002novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 2. října 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a29
87/2003novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 12. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů30
88/2003novelizujeZákon ze dne 26. 3. 2003, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 370/2000 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ31
437/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony32
85/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony33
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech34
360/2004novelizujeZákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)35
484/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů36
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů37
554/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů38
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky41
216/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů39
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)40
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti42
56/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony43
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem44
79/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony45
81/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony48
308/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti46
269/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony49
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím50
344/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů51
104/2008novelizujeZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)52
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev53
130/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony54
230/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony55
215/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů56
217/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony57
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech58
230/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony59
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 60
420/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony61
152/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů62
409/2010novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění63
427/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony64
188/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony65
351/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony66
355/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony67
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim68
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření71
89/2012rušíZákon občanský zákoník76
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony69
202/2012novelizujeZákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)70
396/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony72
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů73
134/2013novelizujeZákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů74
179/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů75
Vztahováno k
476/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 2. října 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 501/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a 
87/2003vztah kNález Ústavního soudu ze dne 12. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
250/2005na základěVyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 
511/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb. 
303/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 4. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů 
452/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 13. června 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 446 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
562/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku) 
127/2007na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů 
36/2008na základěZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
392/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 
414/2011na základěVyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 


ISP (příhlásit)