Předpis 424/2010 Sb.

Citace424/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
Částka147 (30. 12. 2010)
Účinnostod 30. 12. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
81 Novela z. o základních registrech
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
116/1985novelizujeZákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)1
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob3
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce4
456/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
370/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů6
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci8
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech7
283/2021novelizujeZákon stavební zákon9


ISP (příhlásit)