Předpis 253/2008 Sb.

Citace253/2008 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Částka80 (8. 7. 2008)
Účinnostod 1. 9. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
385 Vl.n.z. o opatř. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Navržené změny31 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1996rušíZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
343/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
344/2004rušíVyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
283/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 2
199/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony5
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim6
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření7
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky8
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky9
377/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů10
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření11
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů12
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva13
257/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony14
166/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů15
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření16
188/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her18
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona17
368/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích20
371/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku21
35/2018novelizujeZákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny22
94/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony23
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů24
49/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony25
34/2021novelizujeZákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)26
Vztahováno k
129/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
53/2017na základěVyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu 
67/2018na základěVyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
235/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 


ISP (příhlásit)