Předpis 458/2000 Sb.

Citace458/2000 Sb.
NázevZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Částka131 (29. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
535 Vl. zák. o výkonu stát. spr. v energetických odvětvích - EU
Navržené změny56 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
222/1994rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
83/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
157/1998novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
Derogace pasivní
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního2
262/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)1
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)7
278/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů3
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů4
670/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů5
91/2005úplné zněníÚplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění8
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony6
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím9
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony10
158/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů11
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb13
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech12
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu15
314/2009úplné zněníÚplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
155/2010novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů14
211/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony16
299/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů17
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim18
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů22
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů19
350/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony20
90/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů21
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě23
104/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů24
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony25
152/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony26
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích27
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony28
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv32
1/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů29
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony30
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony31
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci35
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona40
362/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony33
382/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony34
176/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony36
232/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů37
287/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů38
365/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů39
Vztahováno k
118/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení 
134/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
326/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb. 
404/2005na základěVyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 
426/2005na základěVyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
439/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů 
540/2005na základěVyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 
541/2005na základěVyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona 
542/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem 
51/2006na základěVyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
453/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
477/2006na základěVyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst 
478/2006na základěVyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla 
524/2006na základěVyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu 
545/2006na základěVyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství 
552/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona 
150/2007na základěVyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
184/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu 
280/2007na základěVyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence 
321/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb. 
363/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
365/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb. 
110/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů 
349/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
354/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů 
432/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
454/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 
459/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
140/2009na základěVyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
152/2009na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
334/2009na základěVyhláška o stavech nouze v plynárenství 
344/2009na základěVyhláška o podrobnostech způsobu určení elekřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů 
358/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. 
365/2009na základěVyhláška o Pravidlech trhu s plynem 
408/2009na základěVyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 
468/2009na základě Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 
15/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
19/2010na základěVyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 
30/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
41/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 
52/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb. 
79/2010na základěVyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 
80/2010na základěVyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu   
81/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
264/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
338/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
366/2010na základěVyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst   
370/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem   
400/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 
401/2010na základěVyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 
62/2011na základěVyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství 
82/2011na základěVyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
108/2011na základěVyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu 
201/2011na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
210/2011na základěVyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 
307/2011na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
371/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 
392/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů 
393/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb. 
396/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství 
406/2011na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010 
442/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb. 
30/2012na základěVyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy 
59/2012na základěVyhláška o regulačním výkaznictví 
218/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
219/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2011 
344/2012na základěVyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 
345/2012na základěVyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 
348/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 
387/2012na základěVyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 
388/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 
436/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 
438/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 
445/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů 
447/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
452/2012na základěVyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí 
476/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
152/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012 
289/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu 
325/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 
367/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
418/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
436/2013na základěVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 
438/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
111/2014na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013 
195/2014na základěVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 
276/2014na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
290/2014na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
291/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 
149/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014 
194/2015na základěVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství 
195/2015na základěVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 
196/2015na základěVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství 
215/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 
216/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb. 
249/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
262/2015na základěVyhláška o regulačním výkaznictví 
316/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
335/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
349/2015na základěVyhláška o Pravidlech trhu s plynem 
392/2015na základěNařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu 
405/2015na základěVyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie 
408/2015na základěVyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 
4/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014 
8/2016na základěVyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
10/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
16/2016na základěVyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
70/2016na základěVyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 
81/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
152/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb. 
200/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015 
339/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
404/2016na základěVyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 
406/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
416/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem 
13/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
50/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 
82/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
122/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
127/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou 
181/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016 
236/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb. 
330/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 
418/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 
421/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
6/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
106/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
115/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017 
154/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 
264/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
326/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. 
331/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
18/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
155/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018 
258/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
333/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
9/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
241/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
290/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019 
302/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. 
359/2020na základěVyhláška o měření elektřiny 
554/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb. 
591/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 
78/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 
91/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
125/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 
166/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
207/2021na základěVyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 
247/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020 
277/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 
279/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
381/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
481/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
487/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
488/2021na základěVyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě 
490/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 
513/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů 
147/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
149/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
155/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021 
223/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 
224/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. 
239/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
262/2022na základěNařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie 
263/2022na základěNařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 
271/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 
272/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie 
298/2022na základěNařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 
299/2022na základěNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 
307/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
333/2022na základěNařízení vlády o zajištění dodávek plynu 
343/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 
357/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 


ISP (příhlásit)