Předpis 25/1996 Sb.

Citace25/1996 Sb.
NázevZákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Částka8 (9. 2. 1996)
Účinnostod 9. 2. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
587/1992úplné zněníZákon České národní rady o spotřebních daních 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
30/1968??Zákon o státním zkušebnictví 
16/1972??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem 
76/1988??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce 
69/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
560/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
563/1991??Zákon o účetnictví 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
13/1993??Celní zákon 
35/1993??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
92/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
93/1993??Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 
97/1993??Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
199/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních 
325/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
11/1994??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků 
136/1994??Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
260/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
148/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)