Předpis 29/2000 Sb.

Citace29/2000 Sb.
NázevZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách
Částka10 (22. 2. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
248 Vládní návrh zákona o poštovních službách
Navržené změny29 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
222/1946rušíZákon o poště (poštovní zákon) 
240/1949rušíVládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon 
191/1950novelizujeZákon směnečný a šekový 
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
65/1965novelizujeZákoník práce 
71/1967novelizujeZákon o správním řízení (správní řád) 
135/1980rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
78/1989rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
526/1990novelizujeZákon o cenách 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
Derogace pasivní
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony1
225/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.2
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu4
95/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
141/2005úplné zněníÚplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti5
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce7
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů8
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku10
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu12
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 9
153/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony11
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů13
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník16
221/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony14
212/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů15
258/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů17
319/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů19
378/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony18
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich20
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích21
202/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů22
164/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů23
374/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony24
Vztahováno k
512/2005na základěNařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění 
231/2011na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
432/2012na základěVyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby 
433/2012na základěVyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality 
434/2012na základěVyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 
464/2012na základěVyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 
465/2012na základěVyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 
466/2012na základěVyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 
178/2015na základěNařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 
203/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 
209/2017na základěVyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 
404/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 
187/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 
361/2019na základěVyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 
259/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb. 


ISP (příhlásit)