Předpis 377/2005 Sb.

Citace377/2005 Sb.
NázevZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
Částka132 (29. 9. 2005)
Účinnostod 29. 9. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
835 V.n.z. o finančních konglomerátech
Navržené změny21 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
526/1990novelizujeZákon o cenách 
239/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
58/1995novelizujeZákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
408/2000novelizujeZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
173/2002novelizujeZákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
217/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem1
138/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách3
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu5
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony6
37/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii7
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník10
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém11
228/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů8
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů9
135/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi12
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách14
304/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony13
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích15
Vztahováno k
347/2006na základěVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech 
250/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech 
198/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb. 


ISP (příhlásit)