Předpis 285/2009 Sb.

Citace285/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 
Částka89 (4. 9. 2009)
Účinnostod 1. 11. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
861 Vl.n.z. o platebním styku - související
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
219/1995novelizujeDevizový zákon 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi 
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
62/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony 
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
120/2007novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
323/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů2


ISP (příhlásit)