Předpis 58/2000 Sb.

Citace58/2000 Sb.
NázevZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
Částka21 (24. 3. 2000)
Účinnostod 8. 4. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
376 Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
23/1962??Zákon o myslivosti 
40/1964??Občanský zákoník 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
256/1992??Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
1/1993??Ústava České republiky 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
82/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 
83/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
252/1997??Zákon o zemědělství 
279/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 


ISP (příhlásit)