Předpis 191/2002 Sb.

Citace191/2002 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
Částka79 (21. 5. 2002)
Účinnostod 1. 6. 2002, zrušeno dnem 26. 8. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
268/2009rušíVyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vztahuje se k
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
84/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
274/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
286/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu 
Vztahováno k
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
274/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv 
103/2003??Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
202/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
149/2004??Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 
208/2004??Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
615/2006??Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
409/2008??Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 
268/2009??Vyhláška o technických požadavcích na stavby 


ISP (příhlásit)