Předpis 62/1964 Sb.

Citace62/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
Částka28 (31. 3. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 6. 2. 2001
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1955novelizujeNařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
132/1989novelizujeZákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
44/1995novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
147/1996novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
162/1996novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele 
191/1996novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
Vztahuje se k
40/1953??Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci 
54/1955??Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona 
54/1955??Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona 
40/1956??Zákon o státní ochraně přírody 
32/1960??Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu dříví a o mimořádném zásobování dřívím 
140/1961??Trestní zákon 
37/1963??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin chemickými prostředky 
61/1964??Zákon o rozvoji rostlinné výroby 
63/1964??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 
Vztahováno k
40/1956??Zákon o státní ochraně přírody 
122/1964??Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky nákupu zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb 
80/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žijících živočichů 
89/1965??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím 
55/1967??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
13/1968??Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání 
183/1969??Vyhláška o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les 
122/1970??Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
159/1971??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
123/1976??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
83/1977??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy,kterou se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č.123/1976 Sb. o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
100/1977??Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
142/1980??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 
149/1980??Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povožovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov 
105/1981??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
49/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích 
93/1982??Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 
100/1982??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 
76/1983??Vyhláška, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmežnic a povinné známkovanie chmežu 
73/1985??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb 
99/1985??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
132/1989??Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
132/1989??Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
472/1990??Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
119/1993??Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete 
162/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
167/1993??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
44/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
44/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 
101/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
162/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele 
162/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele 
191/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
191/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
41/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb. 


ISP (příhlásit)