Předpis 142/2012 Sb.

Citace142/2012 Sb.
NázevZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
Částka52 (7. 5. 2012)
Účinnostod 1. 7. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
616 N.z.o změně zákonů v souvislosti se zavedením zákl. registrů
Navržené změny6 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
40/1993novelizujeZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
71/1994novelizujeZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
37/1995novelizujeZákon o neperiodických publikacích 
193/1999novelizujeZákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
257/2001novelizujeZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
22/2004novelizujeZákon o místním referendu a o změně některých zákonů 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
118/2010novelizujeZákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
132/2010novelizujeZákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 
Derogace pasivní
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech3
283/2021novelizujeZákon stavební zákon4


ISP (příhlásit)