Předpis 111/2019 Sb.

Citace111/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Částka47 (24. 4. 2019)
Účinnostod 24. 4. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
139 Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
374/2015novelizujeZákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách 
300/2016novelizujeZákon o centrální evidenci účtů 


ISP (příhlásit)