Předpis 377/2015 Sb.

Citace377/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
Částka161 (28. 12. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
494 Vl.n.z. o změně zák.v souv. s přij.zák.o ukončení důch.spoř.
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí 
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
426/2011novelizujeZákon o důchodovém spoření 
427/2011novelizujeZákon o doplňkovém penzijním spoření 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
Derogace pasivní
299/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)