Předpis 501/2004 Sb.

Citace501/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Částka174 (24. 9. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
202 Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
529/1991novelizujeZákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
478/1992novelizujeZákon o užitných vzorech 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
207/2000novelizujeZákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
452/2001novelizujeZákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 
226/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
441/2003novelizujeZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 
Derogace pasivní
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů3
255/2012novelizujeZákon o kontrole (kontrolní řád)4
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich6
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce5


ISP (příhlásit)