Předpis 114/1988 Sb.

Citace114/1988 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Částka24 (28. 6. 1988)
Účinnostod 1. 10. 1988, zrušeno dnem 1. 1. 2012
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
73 Vl. n. zákona o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení
Navržené změny11 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
129/1975rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
78/1979rušíZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č.129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
10/1982rušíZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
32/1983rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona,jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
119/1983rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
125/1990novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení1
210/1990novelizujeZákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu2
245/1990úplné zněníZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících4
459/1990novelizujeZákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení3
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti5
144/1991novelizujeZákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení6
288/1991úplné zněníZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení7
84/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony8
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
72/1995novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení10
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře11
238/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů12
289/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů13
91/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů15
155/1998novelizujeZákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů14
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů16
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí17
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze18
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního19
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů20
518/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.21
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu22
47/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů23
109/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách24
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi25
135/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím26
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů27
427/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony28
329/2011rušíZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů29
Vztahováno k
72/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
34/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 
506/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
7/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 
506/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
451/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
388/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)