Předpis 374/2021 Sb.

Citace374/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka166 (18. 10. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
1084 Novela z. o elektronických komunikacích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 374/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
374/2011novelizujeZákon o zdravotnické záchranné službě 
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
90/2016novelizujeZákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
194/2017novelizujeZákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
484/1991??Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 
484/1991??Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
480/2004??Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 
500/2004??Zákon správní řád 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
110/2006??Zákon o životním a existenčním minimu 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
132/2010??Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 
318/2010??Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
374/2011??Zákon o zdravotnické záchranné službě 
374/2011??Zákon o zdravotnické záchranné službě 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
228/2012??Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací 
181/2014??Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
90/2016??Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
90/2016??Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
194/2017??Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 
194/2017??Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
52/2022??Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací 
432/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)