Hlasování
26. schůze

Procedurální hlasování
1 - 27 (27. 6. 2000), 39 - 44, 52 - 53, 56 - 58, 65 - 67 (28. 6. 2000), 71, 80, 84 (29. 6. 2000), 88 - 89, 96, 99, 102 - 103 (30. 6. 2000), 134 (3. 7. 2000), 135 - 138, 153, 155, 157, 171 - 172, 267 (4. 7. 2000), 291 - 292, 297 - 301, 325 (10. 7. 2000), 407 - 408, 417, 422 - 427, 433, 475 (11. 7. 2000), 494 - 496 (12. 7. 2000), 593, 624 - 625 (13. 7. 2000), 627, 695, 697 (14. 7. 2000)

2. Návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/5/ - vrácený Senátem
28 (27. 6. 2000)

3. Návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/5/ - vrácený Senátem
29 (27. 6. 2000)

4. Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/5/ - vrácený Senátem
30 (27. 6. 2000)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/3/ - vrácený Senátem
31 (27. 6. 2000)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisk 499/3/ - vrácený Senátem
32 (27. 6. 2000)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/3/ - vrácený Senátem
33 (27. 6. 2000)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - druhé čtení
34 (27. 6. 2000)

9. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení
35 - 36 (27. 6. 2000)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 478/ - druhé čtení
37 (27. 6. 2000)

11. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení
100 (30. 6. 2000)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - druhé čtení
46 (28. 6. 2000)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - druhé čtení
38 (27. 6. 2000), 45 (28. 6. 2000)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení
47 (28. 6. 2000)

18. Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. /sněmovní tisk 467/ - druhé čtení
48 (28. 6. 2000)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení
49 - 50 (28. 6. 2000)

22. Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - druhé čtení
51 (28. 6. 2000)

24. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - druhé čtení
98 (30. 6. 2000)

25. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení
54 (28. 6. 2000)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení
55 (28. 6. 2000)

29. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení
295 - 296 (10. 7. 2000)

30. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - druhé čtení
428 (11. 7. 2000)

31. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení
158 (4. 7. 2000)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 645/ - prvé čtení
60 (28. 6. 2000)

34. Vládní návrh zákona o soudech /sněmovní tisk 539/ - prvé čtení
61 (28. 6. 2000)

35. Vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, o řízení ve věcech soudců a o změně zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - prvé čtení
62 (28. 6. 2000)

36. Návrh poslanců Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 606/ - prvé čtení
63 (28. 6. 2000)

37. Návrh poslanců Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona o kárné odpovědnosti soudců a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení
64 (28. 6. 2000)

38. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně některých zákonů (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení
78 (29. 6. 2000)

39. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení
481 - 484 (12. 7. 2000)

40. Vládní návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zdravotnickém povolání) /sněmovní tisk 618/ - prvé čtení
485, 493 (12. 7. 2000)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
68 - 69 (28. 6. 2000)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení
59 (28. 6. 2000)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení
72 - 73 (29. 6. 2000)

45. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení
74 - 75 (29. 6. 2000)

46. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení
76 (29. 6. 2000)

47. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala, Václava Brouska, Ladislava Korbela a Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 629/ - prvé čtení
77 (29. 6. 2000)

48. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - prvé čtení
90 - 95 (30. 6. 2000)

49. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Ivany Hanačíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení
79 (29. 6. 2000)

50. Návrh poslanců Jaroslava Pešána a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení
81 (29. 6. 2000)

52. Návrh poslanců Václava Krásy, Stanislava Voláka, Jana Kasala a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. .../2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení
82 - 83, 85 (29. 6. 2000)

53. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení
86 (29. 6. 2000)

54. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení
101 (30. 6. 2000), 499 - 503 (12. 7. 2000), 600 - 601 (13. 7. 2000)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení
87 (29. 6. 2000), 120 (30. 6. 2000), 326 (10. 7. 2000)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení
263 - 264 (4. 7. 2000)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech /sněmovní tisk 562/ - druhé čtení
265 (4. 7. 2000)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích /sněmovní tisk 589/ - druhé čtení
266 (4. 7. 2000)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení
121 (30. 6. 2000)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení
122 (30. 6. 2000)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Oslo dne 18. ledna 2000 /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení
117 (30. 6. 2000)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. srpna 1999 v Panamě /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení
118 (30. 6. 2000)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil, otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
119 (30. 6. 2000)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení
123 (30. 6. 2000)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení
124 (30. 6. 2000)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu: 1. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (Central European Air Traffic Services – CEATS) a 2. Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 623/ - prvé čtení
125 (30. 6. 2000)

67. Vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení
126 (30. 6. 2000)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 638/ - prvé čtení
175 - 177 (4. 7. 2000)

69. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o výkonu práv dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 25. ledna 1996 /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení
268 - 269 (4. 7. 2000)

70. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení
270 - 273 (4. 7. 2000)

71. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení
274 - 275 (4. 7. 2000)

72. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený prezidentem republiky /sněmovní tisk 585/4/ - vráceno prezidentem
294 (10. 7. 2000)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení
327 - 333 (10. 7. 2000)

74. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení
504 - 592 (12. 7. 2000), 594 - 599 (13. 7. 2000)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 478/ - třetí čtení
178 - 193 (4. 7. 2000)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - třetí čtení
194 - 216 (4. 7. 2000)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - třetí čtení
217 - 228 (4. 7. 2000)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - třetí čtení
626 (13. 7. 2000), 628 - 694 (14. 7. 2000)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 546/ - třetí čtení
334 - 350 (10. 7. 2000)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 588/ - třetí čtení
355 - 366 (11. 7. 2000)

82. Vládní návrh zákona o Správách povodí /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení
602 - 623 (13. 7. 2000)

83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
367 - 406 (11. 7. 2000)

85. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení
104 - 112 (30. 6. 2000)

87. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení
113 - 114 (30. 6. 2000)

88. Návrh poslanců Tomáše Kladívka, Jaroslava Lobkowicze, Pavla Peška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - třetí čtení
229 - 233 (4. 7. 2000)

89. Vládní návrh zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení
234 - 252 (4. 7. 2000)

90. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - třetí čtení
276 - 290 (4. 7. 2000)

91. Návrh poslanců Petra Nečase, Františka Ondruše a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb. /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení
253 - 262 (4. 7. 2000)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. /sněmovní tisk 586/ - třetí čtení
302 - 304 (10. 7. 2000)

94. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy, Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení
115 - 116 (30. 6. 2000)

95. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - třetí čtení
702 - 722 (14. 7. 2000)

96. Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů (o obecních daních) /sněmovní tisk 582/ - třetí čtení
434 - 474, 476 - 480 (11. 7. 2000)

97. Návrh poslanců Tomáše Teplíka a dalších na vydání zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 577/ - třetí čtení
723 - 742 (14. 7. 2000)

98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/
743 - 755 (14. 7. 2000)

99. Zpráva vlády o řešení situace v IPB
127 - 132 (3. 7. 2000)

100. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
133 (3. 7. 2000), 139 - 152 (4. 7. 2000)

101. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
154 (4. 7. 2000)

102. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení následků sucha
486 - 492 (12. 7. 2000)

103. Návrh na ustavení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro důchodovou reformu
159 (4. 7. 2000)

104. Návrh na volbu veřejného ochránce práv a jeho zástupce
160 (4. 7. 2000)

105. Návrh na volbu člena Rady České televize
161 (4. 7. 2000)

106. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
162 - 170 (4. 7. 2000), 412 - 416, 418 - 420 (11. 7. 2000)

107. Návrh nominace na člena pracovní skupiny Rady vlády pro neziskové nestátní organizace k vyhodnocení výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond
173 - 174 (4. 7. 2000)

109. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Ludmily Müllerové
497 (12. 7. 2000)

110. Vládní návrh na řešení insolventnosti Fondu pojištění vkladů a situace v sektoru peněžního družstevnictví
409 - 411 (11. 7. 2000)

111. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1999 /sněmovní tisk 607/
756 (14. 7. 2000)

113. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 593/
429 (11. 7. 2000)

114. Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 594/
430 (11. 7. 2000)

115. Přepracovaný program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/2/
431 (11. 7. 2000)

116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/
432 (11. 7. 2000)

120. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
309 - 310 (10. 7. 2000)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
70 (28. 6. 2000), 97 (30. 6. 2000), 156 (4. 7. 2000)

126. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
421 (11. 7. 2000)

127. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
305 - 307, 311 - 324 (10. 7. 2000)

129. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
308 (10. 7. 2000)

131. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 612/1/ - vrácený Senátem
351 - 352 (11. 7. 2000)

132. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/1/ - vrácený Senátem
353 - 354 (11. 7. 2000)

133. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/3/ - vrácený Senátem
696 (14. 7. 2000)

134. Návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/3/ - vrácený Senátem
698 (14. 7. 2000)

135. Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 538/3/ - vrácený Senátem
699 (14. 7. 2000)

136. Návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/3/ - vrácený Senátem
700 (14. 7. 2000)

137. Návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/3/ - vrácený Senátem
701 (14. 7. 2000)

138. Návrh termínu a pořadu 27. schůze Poslanecké sněmovny
293 (10. 7. 2000)

139. Žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Jaroslava Bašty
498 (12. 7. 2000)


ISP (příhlásit)