Předpis 237/1995 Sb.

Citace237/1995 Sb.
NázevZákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
Částka64 (26. 10. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1702 Zákon o hromadné správě autorských práv
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 237/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
81/1957rušíZákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957rušíZákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
35/1965novelizujeZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
33/1978rušíZákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
122/1989rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
116/1991rušíVyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení 
117/1991rušíVyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 
241/1991rušíVyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
Derogace pasivní
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)