Předpis 280/2009 Sb.

Citace280/2009 Sb.
NázevZákon daňový řád
Částka87 (3. 9. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
685 Vládní návrh zákona daňový řád
Navržené změny25 tisků, z toho 4 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
337/1992rušíZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
299/1993rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně 
25/1994rušíVyhláška ministerstva financí o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům 
225/1994rušíNařízení vlády, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady 
323/1996rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
95/2001rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům 
209/2003rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně 
Derogace pasivní
30/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony1
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů3
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
267/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
375/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů5
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů6
368/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
170/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní8
94/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
80/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony10
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů11
337/2019novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.12
283/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony13
527/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů14
Vztahováno k
382/2010na základěVyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní   
383/2010na základěVyhláška o kolkových známkách   
454/2020na základěVyhláška o formulářových podáních pro daň silniční 
455/2020na základěVyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her 
456/2020na základěVyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí 
457/2020na základěVyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 
458/2020na základěVyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 
525/2020na základěVyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů 
610/2020na základěVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 
335/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů 
358/2021na základěVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
437/2021na základěVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní 


ISP (příhlásit)