Předpis 406/2000 Sb.

Citace406/2000 Sb.
NázevZákon o hospodaření energií
Částka115 (29. 11. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
494 Vládní návrh zák. o hospodaření energií - EU
Navržené změny40 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 406/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
359/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií1
694/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií2
180/2005novelizujeZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)3
177/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů4
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění7
214/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
406/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
574/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů6
393/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů8
61/2008úplné zněníÚplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb10
299/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů11
53/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů13
318/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů14
310/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony15
103/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů16
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích18
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
3/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů20
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony21
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci24
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona27
362/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony22
382/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony23
19/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony25
87/2023novelizujeZákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)26
152/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony28
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
505/1990??Zákon o metrologii 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
17/1992??Zákon o životním prostředí 
244/1992??Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
72/1994??Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 
222/1994??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
266/1994??Zákon o dráhách 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
77/1997??Zákon o státním podniku 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
291/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
135/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
150/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
152/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
195/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce 
213/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 
291/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách 
77/2002??Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
352/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
356/2002??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
570/2002??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
442/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
179/2006??Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
194/2007??Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
222/2009??Zákon o volném pohybu služeb 
268/2009??Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
78/2013??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
234/2014??Zákon o státní službě 
275/2016??Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 
264/2020??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
283/2021??Zákon stavební zákon 
Vztahováno k
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
150/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
150/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
151/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 
151/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 
152/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
152/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
153/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie 
153/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
195/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce 
195/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce 
212/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla 
212/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla 
213/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 
213/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 
214/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné 
214/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné 
215/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 
215/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 
291/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách 
291/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách 
299/2001??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů 
9/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 
63/2002??Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 
63/2002??Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 
500/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
504/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 
505/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 
359/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
359/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
425/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 
425/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 
442/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 
442/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
694/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
694/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
91/2005??Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
106/2005??Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
404/2005??Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 
478/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
478/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
478/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
177/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
177/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
214/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
214/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
214/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
214/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
406/2006??Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
406/2006??Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
428/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 
428/2006??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 
428/2006na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
542/2006??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
542/2006na základěVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
542/2006??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
574/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
574/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
148/2007??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
148/2007??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
148/2007na základěVyhláška o energetické náročnosti budov 
193/2007na základěVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
193/2007??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
193/2007??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
194/2007na základěVyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
194/2007??Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
194/2007??Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
195/2007??Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 
195/2007na základěVyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 
276/2007na základěVyhláška o kontrole účinnosti kotlů 
276/2007??Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů 
276/2007??Vyhláška o kontrole účinnosti kotlů 
277/2007na základěVyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
277/2007??Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
277/2007??Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
393/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
393/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
61/2008??Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
61/2008??Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
146/2008??Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
268/2009??Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
314/2009??Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
410/2009??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 
349/2010na základěVyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie   
349/2010??Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie   
349/2010??Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie   
299/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
299/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
299/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
337/2011na základěVyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
337/2011??Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
337/2011??Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
53/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
53/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
53/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
318/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
318/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
318/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
387/2012??Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 
441/2012??Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
441/2012na základěVyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
441/2012??Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
468/2012??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů 
480/2012??Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 
480/2012??Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 
480/2012na základěVyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 
67/2013??Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
78/2013??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
78/2013??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
78/2013na základěVyhláška o energetické náročnosti budov 
118/2013??Vyhláška o energetických specialistech 
118/2013na základěVyhláška o energetických specialistech 
118/2013??Vyhláška o energetických specialistech 
193/2013na základěVyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
193/2013??Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
193/2013??Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
194/2013??Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
194/2013na základěVyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
194/2013??Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
310/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony 
310/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony 
310/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony 
436/2013??Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 
237/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
237/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
237/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
312/2014??Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) 
103/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
103/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
103/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
131/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
131/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
131/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
230/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
230/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
230/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
232/2015na základěNařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
232/2015??Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
232/2015??Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
234/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 
234/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 
234/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 
405/2015??Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie 
275/2016??Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 
309/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
309/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
309/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
405/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
319/2019??Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
319/2019na základěVyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
319/2019??Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
3/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
3/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
3/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
4/2020na základěVyhláška o energetických specialistech 
4/2020??Vyhláška o energetických specialistech 
4/2020??Vyhláška o energetických specialistech 
264/2020??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
264/2020??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
264/2020na základěVyhláška o energetické náročnosti budov 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
505/2020??Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 
539/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů 
541/2020??Zákon o odpadech 
542/2020??Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
565/2020??Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 
140/2021??Vyhláška o energetickém auditu 
140/2021na základěVyhláška o energetickém auditu 
140/2021??Vyhláška o energetickém auditu 
141/2021na základěVyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
141/2021??Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
141/2021??Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
283/2021??Zákon stavební zákon 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
362/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
362/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
362/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
382/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
382/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
382/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
382/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
15/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
15/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
15/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
38/2022na základěVyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 
38/2022??Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 
38/2022??Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 
166/2022??Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů 
284/2022na základěVyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání 
284/2022??Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání 
284/2022??Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání 
349/2022na základěNařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
349/2022??Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
349/2022??Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
2/2023??Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost 
19/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
19/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
19/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
87/2023??Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) 
87/2023??Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) 
87/2023??Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) 
152/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony 
152/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony 
152/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony 
276/2023??Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů 
280/2023na základěVyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů 
280/2023??Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů 
280/2023??Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
469/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
469/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
469/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)