Předpis 26/2000 Sb.

Citace26/2000 Sb.
NázevZákon o veřejných dražbách
Částka10 (22. 2. 2000)
Účinnostod 1. 5. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
156 Vládní návrh zákona o veřejných dražbách
Navržené změny26 tisků, z toho 3 projednávané

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 26/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1950rušíZákon o dražbách mimo exekuci 
Derogace pasivní
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů1
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony2
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech3
181/2005novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 8. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů4
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)5
56/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
546/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn 
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů7
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím8
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb10
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů14
396/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
399/2012novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření12
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva13
167/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů15
375/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů16
51/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony17
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů18
291/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů19
Vztahováno k
181/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 8. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 
18/2014na základěVyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě 


ISP (příhlásit)