Předpis 99/1948 Sb.

Citace99/1948 Sb.
NázevZákon o národním pojištění
Částka41 (15. 5. 1948)
Účinnostod 1. 7. 1948, zrušeno dnem 1. 1. 1957
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
1100 Vládní návrh zákona o národním pojištění.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
242/1922rušíZákon o pojištění u báňských bratrských pokladen 
221/1924rušíZákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemocí, invalidity a stáří 
148/1925rušíZákon o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří 
221/1925rušíZákon o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců 
118/1926rušíZákon, jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb.z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří 
237/1926rušíZákon, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1926, čís. 118 Sb.z. a n., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb.z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří 
178/1927rušíZákon, jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb.z. a n. ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb.z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9.října 1924, č. 221 sb.z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří 
80/1928rušíZákon o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě 
184/1928rušíZákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb.z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří 
26/1929rušíZákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách 
43/1929rušíZákon o státních starobních podporách 
162/1929rušíOpatření parlamentu o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb.z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách 
24/1930rušíVládní nařízení, kterým se vydává řád volení do nemocenských pojišťoven a rozhodčích soudů
zřízených podle zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
 
125/1931rušíZákon o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební 
117/1934rušíZákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách 
146/1934rušíZákon, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb.z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona 
173/1934rušíZákon, kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického 
71/1936rušíZákon o příplatcích pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém 
64/1945rušíVyhláška o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků 
93/1945rušíDekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 
155/1945rušíZákon o zvýšení státních starobních podpor 
156/1945rušíZákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění 
158/1945rušíZákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění 
20/1946rušíZákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách 
47/1946rušíZákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění 
191/1946rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č.114 Sb. o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z) na některé státní zaměstnance 
252/1946rušíZákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků 
18/1947rušíZákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění 
44/1947rušíZákon o hornickém pensijním pojištění 
46/1947rušíZákon o odškodnění nemocí z povolání 
70/1948novelizujeZákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení 
Derogace pasivní
319/1948novelizujeZákon o zlidovění soudnictví1
269/1949novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění2
270/1949novelizujeZákon o finančních prokuraturách3
142/1950novelizujeZákon o konaní v občianskych súdnych veciach (občiansky súdny poriadok)4
67/1951novelizujeZákon o bezpečnosti při práci5
103/1951novelizujeZákon o jednotné preventivní a léčebné péči6
76/1952novelizujeZákon o dani ze mzdy7
109/1952novelizujeVládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců 
100/1953novelizujeVyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců8
55/1956novelizujeZákon o sociálním zabezpečení9
58/1956novelizujeZákon o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení10


ISP (příhlásit)