Předpis 240/2013 Sb.

Citace240/2013 Sb.
NázevZákon o investičních společnostech a investičních fondech
Částka94 (19. 8. 2013)
Účinnostod 19. 8. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
896 Vl.n.z. o investičních společnostech a investičních fondech
Navržené změny14 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
189/2004rušíZákon o kolektivním investování 
358/2010rušíVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance 
193/2011rušíVyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 
194/2011rušíVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 
195/2011rušíVyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu 
Derogace pasivní
336/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu2
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření3
148/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
368/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
204/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
33/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony1
119/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu8
96/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů9
106/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů10
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
563/1991??Zákon o účetnictví 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
154/1994??Zákon o Bezpečnostní informační službě 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
500/2004??Zákon správní řád 
104/2008??Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) 
125/2008??Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
210/2008??Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
93/2009??Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
111/2009??Zákon o základních registrech 
358/2010??Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance 
358/2010??Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance 
408/2010??Zákon o finančním zajištění 
193/2011??Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 
193/2011??Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 
194/2011??Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 
194/2011??Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 
195/2011??Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu 
195/2011??Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
90/2012??Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
243/2013??Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
245/2013??Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 
Vztahováno k
563/1991??Zákon o účetnictví 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
141/2011??Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
427/2011??Zákon o doplňkovém penzijním spoření 
242/2013na základěNařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě 
242/2013??Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě 
242/2013??Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě 
243/2013na základěNařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
243/2013??Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
243/2013??Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
244/2013??Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
244/2013na základěVyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
244/2013??Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
245/2013na základěVyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 
245/2013??Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 
245/2013??Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 
246/2013na základěVyhláška o statutu fondu kolektivního investování 
246/2013??Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 
246/2013??Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování 
247/2013??Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
247/2013??Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
247/2013na základěVyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
249/2013??Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
249/2013na základěVyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
249/2013??Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
427/2013??Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance 
474/2013na základěVyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 
474/2013??Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 
11/2014??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
11/2014??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
11/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
203/2014na základěSdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014 
203/2014??Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014 
336/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu 
336/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu 
336/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu 
336/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu 
344/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
344/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
344/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
221/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
376/2015??Zákon o ukončení důchodového spoření 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
52/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
52/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
52/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
148/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
148/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
148/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
148/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
275/2016??Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 
368/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
368/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
368/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
133/2017??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 
133/2017??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 
133/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
204/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
204/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
204/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
204/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
424/2017??Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
97/2018??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
97/2018na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
97/2018??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
33/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 
33/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 
33/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 
33/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 
119/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 
119/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 
119/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 
119/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 
201/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 
201/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 
201/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 
267/2020??Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
267/2020??Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
432/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
432/2021??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
432/2021??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
91/2022??Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) 
96/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 
96/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 
96/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 
96/2022??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů 
184/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. 
184/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. 
184/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. 
185/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování 
185/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování 
185/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování 
106/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
106/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
106/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
171/2023??Zákon o ochraně oznamovatelů 


ISP (příhlásit)