Předpis 240/2013 Sb.

Citace240/2013 Sb.
NázevZákon o investičních společnostech a investičních fondech
Částka94 (19. 8. 2013)
Účinnostod 19. 8. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
896 Vl.n.z. o investičních společnostech a investičních fondech
Navržené změny12 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
189/2004rušíZákon o kolektivním investování 
358/2010rušíVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní   
193/2011rušíVyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 
194/2011rušíVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 
195/2011rušíVyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu 
Derogace pasivní
336/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu2
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření3
148/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
368/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
204/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
33/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony1
119/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu8
96/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů9
106/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů10
Vztahováno k
242/2013na základěNařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě 
243/2013na základěNařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
244/2013na základěVyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
245/2013na základěVyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 
246/2013na základěVyhláška o statutu fondu kolektivního investování 
247/2013na základěVyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
249/2013na základěVyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
474/2013na základěVyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 
11/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
203/2014na základěSdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014 
344/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
52/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
133/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. 
97/2018na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
201/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 
432/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 
184/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. 
185/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování 


ISP (příhlásit)