Předpis 157/2009 Sb.

Citace157/2009 Sb.
NázevZákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Částka46 (4. 6. 2009)
Účinnostod 1. 8. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
548 Vl.n.z. o nakládání s těžebním odpadem
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Derogace pasivní
168/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
541/2020novelizujeZákon o odpadech4
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony5
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona6
Vztahuje se k
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
17/1992??Zákon o životním prostředí 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
381/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
195/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 
61/2003??Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
500/2004??Zákon správní řád 
294/2005??Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
298/2005??Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
168/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
283/2021??Zákon stavební zákon 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
Vztahováno k
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
428/2009??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
428/2009na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
429/2009na základěVyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
429/2009??Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
273/2010??Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
295/2011??Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 
168/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
168/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
168/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
263/2016??Zákon atomový zákon 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
281/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
281/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
541/2020??Zákon o odpadech 
541/2020??Zákon o odpadech 
609/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
609/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 


ISP (příhlásit)