Předpisy 150/.. Sb.

150/1945 Sb.Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
150/1946 Sb.Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov
150/1947 Sb.Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
150/1948 Sb.Ústava Československé republiky
150/1949 Sb.Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra,jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby,redaktory a členy uměleckých souborů
150/1950 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku
150/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
150/1961 Sb.Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
150/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry
150/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu
150/1968 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy, kterou se prodlužuje platnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
150/1969 Sb.Zákon o přečinech
150/1970 Sb.Zákon o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
150/1971 Sb.Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
150/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104
150/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým pro rok 1976 se stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech
150/1976 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1977
150/1978 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
150/1979 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
150/1980 Sb.Nařízení o príslušnosti na udiežanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
150/1982 Sb.Redakční sdělení
150/1983 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon č.22/1964 Zb. o evidencii nehnutežností
150/1984 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích
150/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
150/1989 Sb.Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989
150/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a výrobních hospodářských organizací v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
150/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace
150/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
150/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky
150/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb.,o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
150/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky
150/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.
150/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
150/1998 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998
150/1999 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění
150/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
150/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
150/2002 Sb.Zákon soudní řád správní
150/2003 Sb.Zákon ze dne 18. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
150/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
150/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
150/2006 Sb.Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka papírna Velké Losiny“ po 2 500 Kč
150/2007 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
150/2008 Sb.Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
150/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
150/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
150/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
150/2012 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %
150/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
150/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
150/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
150/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
150/2017 Sb.Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
150/2018 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
150/2019 Sb.Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku


ISP (příhlásit)