Ústní interpelace

Ústní interpelace se projednávají ve čtvrtek v časovém rozmezí daném jednacím řádem. Poslanci předkládají své přihlášky v den projednávání interpelací a poté proběhne jejich losování.

Tabulka uitypv

Sloupec Typ Použití a vazby
id_ui_stav int Identifikátor typu výsledku projednávání ústní interpelace
nazev char(X) Název typu výsledku ústní interpelace
priorita int Priorita výpisu typu výsledku

Výsledek projednávání interpelace odpovídá v prvé řadě jednacímu řádu PS, dále pro účely statistiky a indexování obsahu interpleací se rozlišují podrobnější typy. Při označování typu projednávání interpelace je důraz kladen na vlastní obsah interpelace, tj. na přednesení interpelace a odpovědi na ní.

Typ Popis
1 Interpelace přednesena, interpelující využil doplňující otázku a interpelovaný na ni odpověděl.
2 Interpelace přednesena, interpelovaný neodpověděl na doplňující otázku nebo doplňující otázka nebyla položena.
3 Interpelace přednesena, interpelovaný nebyl přítomen a podle JŘ bude interpelovanému odpovězeno písemně do 30 dnů.
4 Interpelace nepřednesena, interpelující nepřítomen.
5 Interpelace nepřednesena, interpelující vzal interpelaci zpět.
6 Interpelace nepřednesena, interpelovaný nebyl přítomen a interpelace propadla.
7 Interpelace přednesena, interpelovaný odpoví písemně (např. z důvodů rozsáhlosti odpovědi a podobně; oproti typu 3 byl interpelovaný přítomen nebo byla domluva interpelujícího s interpelovaným o písemné odpovědi).
8 Interpelace nepřednesena, nejsou známy důvody nepřednesení.
9 Interpelace nepřednesena, interpelující se domluvil s interpelovaným na písemné odpovědi.
10 Interpelace nepřednesena, projednávání bodu ústních interpelací bylo ukončeno (na projednávání interpelace nedošlo, neboť uplynula lhůta k projednávání bodu).
11 Interpelace nepřednesena, interpelující nebyl přítomen, ale byl omluven.

Tabulka los_interpelaci

Sloupec Typ Použití a vazby
id_los int Identifikátor losování interpelací.
datum_los date Datum interpelací. Změnou jednacího řádu se losování interpelací přesunulo ze začátku schůze na den projednávání interpelací a tak tento datum již není používán.
typ_los char(1) Typ interpelací: "M" - na členy vlády, "P" - na předsedu vlády. Interpelace se projednávají v pořadí na předsedu vlády a pak na členy vlády.
cas_los datetime(year to second, fraction) Čas losování interpelací, v současné době též datum projednávání interpelací.
id_schuze int Identifikátor schůze, viz i_schuze:id_schuze.
id_bod int Identifikátor bodu schůze, viz i_bod_schuze:id_bod.
schuze int Číslo schůze, odvozeno od id_schuze.
id_org int Identifikátor volebního období, viz organy:id_org.

Tabulka poradi

Sloupec Typ Použití a vazby
id_poradi int Identifikátor pořadí interpelací.
id_losovani int Identifikátor losování interpelací, viz los_interpelaci:id_los.
id_poslanec int Identifikátor poslance, viz osoba:id_osoba.
id_ministr int Identifikátor člena vlády, viz osoba:id_osoba.
vec char(X) Téma interpelace.
poradi_l int Pořadí interpelace, dáno losováním. V současné době se losují interpelace po skupinách dle priorit, viz poradi:priorita.
priorita int Priorita interpelace daná interpelovaným: před losováním interpelací označí interpelovaný prioritu interpelace a interpelace se pak losují postupně ve skupinách podle priorit, tak, aby se zamezilo stavu, kdy interpelace jednoho poslance by následovaly za sebou.
vec32 char(X) Zkrácený popis tématu interpelace.

Tabulka ui_stav

Tabulka je postupně doplňována.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_poradi int Identifikátor přihlášky k interpelaci, viz poradi:id_poradi.
id_typ int Typ výsledku projednávání interpelace, viz uitypv:id_ui_stav.
steno int Číslo stenozáznamu, ve kterém bylo zahájeno projednávání interpelace, pokud je větší než nula, viz vytváření odkazů na zdroje PS.ISP (příhlásit)