Hlasování

Agenda hlasování eviduje hlasování Poslanecké sněmovny, většinou prováděné hlasovacím zařízením. Ze seznamu hlasování jsou vyjmuta hlasování během neveřejných jednání Poslancké sněmovny.

Pojem přihlášen znamená přihlášen k hlasovacímu zařízení a teprve v tomto stavu je jeho hlasování bráno v potaz. Zdržel se znamená stisknutí tlačítka X během hlasování, nehlasoval znamená nestisknutí žádného tlačítka během hlasování. Za výsledek hlasování poslance se bere naposledy stisknuté tlačítko hlasovacího zařízení během časového intervalu hlasování (20 sekund), neboli, poslanec může během této doby libovolně změnit svoje hlasování.

Výsledek hlasování je stav výsledků hlasování jednotlivých poslanců na konci časového intervalu hlasování. Tj. pokud se poslanec během časového intervalu hlasování odhlásí od hlasovacího zařízení, je uveden jako nepřihlášen, poslanci se mohou přihlašovat do hlasovacího zařízení i během časového intervalu hlasování.

Od účinnosti novely jednacího řádu 90/1995 Sb. se nerozlišuje zdržel se a nehlasoval, tj. příslušné počty se sčítají.

Pokud skončí v průběhu volebního období poslanci mandát, ihned vzniká mandát jeho náhradníkovi, který se ujímá mandátu po složení slibu na první schůzi, které se zúčastní. Mezitím je ve výsledcích hlasování veden jako nepřihlášen (výsledek 'W').

Upozornění: data omluv se mohou doplňovat se zpožděním a tedy počty omluvených se mohou lišit. Na výsledek hlasování to nemá žádný vliv, během hlasování není seznam omluvených k dispozici a omluvení poslanci jsou vedeni jako nepřihlášen.

Tabulka hl_hlasovani

V souborech uložena jako hlXXXXs.unl, kde XXXX je reference volebního období.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_hlasovani int Identifikátor hlasování
id_organ int Identifikátor orgánu, viz organy:id_organ
schuze int Číslo schůze
cislo int Číslo hlasování
bod int Bod pořadu schůze; je-li menší než 1, pak jde o procedurální hlasování nebo o hlasování k bodům, které v době hlasování neměly přiděleno číslo.
datum date Datum hlasování
čas datetime(hour to minute) Čas hlasování
pro int Počet hlasujících pro
proti int Počet hlasujících proti
zdrzel int Počet hlasujících zdržel se, tj. stiskl tlačítko X
nehlasoval int Počet přihlášených, kteří nestiskli žádné tlačítko
prihlaseno int Počet přihlášených poslanců
kvorum int Kvórum, nejmenší počet hlasů k přijetí návrhu
druh_hlasovani char(X) Druh hlasování: N - normální, R - ruční (nejsou známy hlasování jednotlivých poslanců), E - vinou technické závady nejsou dostupná všechna data k hlasování, např. výsledky hlasování jednotlivých poslanců.
vysledek char(X) Výsledek: A - přijato, R - zamítnuto, jinak zmatečné hlasování (X = výsledek neznámý, Q = výsledek neznámý u neveřejného hlasování, K = nedosaženo kvóra)
nazev_dlouhy char(X) Dlouhý název bodu hlasování
nazev_kratky char(X) Krátký název bodu hlasování

 

Tabulka hl_poslanec

Tabulka zaznamenává výsledek hlasování jednotlivého poslance.

V souborech uložena jako hlXXXXhN.unl, kde XXXX je reference volebního období a N je číslo části. V 6. a 7. volebním období obsahuje část č. 1 hlasování 1. až 50. schůze, část č. 2 hlasování od 51. schůze.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_poslanec int Identifikátor poslance, viz poslanec:id_poslanec
id_hlasovani int Identifikátor hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovani
vysledek char(X) Hlasování jednotlivého poslance. 'A' - ano, 'B' nebo 'N' - ne, 'C' - zdržel se (stiskl tlačítko X), 'F' - nehlasoval (byl přihlášen, ale nestiskl žádné tlačítko), '@' - nepřihlášen, 'M' - omluven, 'W' - hlasování před složením slibu poslance, 'K' - zdržel se/nehlasoval. Viz úvodní vysvětlení zpracování výsledků hlasování.

 

Tabulka omluvy

Tabulka zaznamenává časové ohraničení omluv poslanců z jednání Poslanecké sněmovny. Omluvy poslanců sděluje předsedající na začátku nebo v průběhu jednacího dne.

Data z tabulky se použijí pouze k nahrazení výsledku typu '@', tj. pokud výsledek hlasování jednotlivého poslance je nepřihlášen, pak pokud zároveň čas hlasování spadá do časového intervalu omluvy, pak se za výsledek považuje 'M', tj. omluven. Pokud je poslanec omluven a zároveň je přihlášen, pak výsledek jeho hlasování má přednost před omluvou.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_organ int Identifikátor volebního období, viz organy:id_organ
id_poslanec int Identifikátor poslance, viz poslanec:id_poslanec
den date Datum omluvy
od datetime(hour to minute) Čas začátku omluvy, pokud je null, pak i omluvy:do je null a jedná se o omluvu na celý jednací den.
do datetime(hour to minute) Čas konce omluvy, pokud je null, pak i omluvy:od je null a jedná se o omluvu na celý jednací den.

 

Tabulka hl_check

Tabulka eviduje zpochybnění výsledků hlasování a případné opakované hlasování.

V souborech uložena jako hlXXXXz.unl, kde XXXX je reference volebního období.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_hlasovani int Identifikátor hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovani, které bylo zpochybněno.
turn int Číslo stenozáznamu, ve kterém je první zmínka o zpochybnění hlasování.
mode int Typ zpochybnění: 0 - žádost o opakování hlasování - v tomto případě se o této žádosti neprodleně hlasuje a teprve je-li tato žádost přijata, je hlasování opakováno; 1 - pouze sdělení pro stenozáznam, není požadováno opakování hlasování.
id_h2 int Identifikátor hlasování o žádosti o opakování hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovani. Zaznamenává se poslední takové, které nebylo zpochybněno.
id_h3 int Identifikátor opakovaného hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovani a hl_check:id_hlasovani. Zaznamenává se poslední takové, které nebylo zpochybněno.

 

Tabulka hl_zposlanec

Tabulka zaznamenává poslance, kteří oznámili zpochybnění hlasování, viz hl_check.

V souborech uložena jako hlXXXXx.unl, kde XXXX je reference volebního období.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_hlasovani int Identifikátor hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovani a hl_check:id_hlasovani, které bylo zpochybněno.
id_osoba int Identifikátor poslance, který zpochybnil hlasování; viz osoby:id_osoba.
mode int Typ zpochybnění, viz hl_check:mode.

 

Tabulka hl_vazby

Uchovává vazbu mezi stenozázamem a hlasováním, tj. ve kterém stenozáznamu proběhlo hlasování.

V souborech uložena jako hlXXXXv.unl, kde XXXX je reference volebního období.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_hlasovani int Identifikátor hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovani
turn int Číslo stenozáznamu
typ int Typ vazby: 0 - hlasování je v textu explicitně zmíněno a lze tedy vytvořit odkaz přímo na začátek hlasování, 1 - hlasování není v textu explicitně zmíněno, odkaz lze vytvořit pouze na stenozáznam jako celek.

Tabulka zmatecne

Uchovává hlasování, která byla prohlášena za zmatečné, tj. na jejich výsledek nebyl brán zřetel.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_hlasovani int Identifikátor hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovaniISP (příhlásit)