Sněmovní tisky

Agenda Sněmovní tisky je jednou z hlavních agend PS.

S přijetím zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se změnilo číslování sněmovních tisků v rámci jednoho volebního období ze sekvenčního na sdružené: sekvenční číslování znamená, že jednotlivé sněmovní tisky jsou číslovány čísly v řadě (tj. 1, 2, 3 a podobně), zatímco sdružené číslování sdružuje sněmovní tisky dohromady, tj. je na první pohled zřejmé, že sněmovní tisky patří k sobě (tj. 123/0, 123/1, 123/2 a podobně) a jsou ve tvaru T/Z, přičemž T i Z nemusí být pouze čísla (dále jen reference sněmovního tisku).

Sdružené číslování bohužel přináší jistou nepřesnost ve vyjadřování: pod pojmem sněmovní tisk se rozumí buď přímo jeden konkrétní (např. 123/1) nebo naopak souhrn všech tisků (např. 123/0, 123/1, 123/2, ...) - v tomto případě se mluví o sněmovním tisku 123.

V sdruženém číslování jsou pak tisky hlavní a tisky následné. Hlavní tisky jsou obvykle základním dokumentem k projednávání a je u nich obvykle Z rovno nule, pokud je to jiná hodnota, pak se jedná o novou verzi původního dokumentu. Následné tisky se vztahují k hlavním nebo k jiným následným stejného hlavního tisku.

Sdružené číslování se používá v PS od poloviny 1. volebního období 1993-1996, tj. tisky současného volebního období jsou číslovány sdruženým číslováním.

Tabulka druh_tisku

Sloupec Typ Použití a vazby
id_druh int Identifikátor druhu tisku
druh_t char(X) Typ druhu tisku: T - "hlavní tisk", Z - "následný tisk", X - historické druhy tisků
nazev_druh char(X) Název druhu tisku

Na základě druhu tisku se mění i reference sněmovního tisku: pro sněmovní tisky obsahující záležitosti Evropské unie (druh_tisku:id_druh in (41,45,46,47)) se za číslo tisku doplňuje -E, viz dále.

Tabulka typ_zakon

Pokud se jedná o návrh zákona (druh_tisku in (1,2)), pak se dále rozlišuje typ navrhovatele, viz tisk:id_navrh (resp. se využívá pouze v případě druh_tisku = 2).

Sloupec Typ Použití a vazby
id_navrh int Identifikátor typu navrhovatele
druh_navrhovatele char(X) Popis typu navrhovatele

Tabulka typ_stavu

Projednávání sněmovního tisku probíhá jako stavový automat mezi jednotlivými stavy, které vyplývají z jednacího řádu. Tyto stavy jsou definovány typem stavu a druhem tisku. Tabulka typ_stavu obsahuje číselník typů stavů.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_typ int Identifikátor typu stavu projednávání tisku
popis_stavu char(X) Název typu stavu

Tabulka stavy

Sloupec Typ Použití a vazby
id_stav int Identifikátor stavu
id_typ int Typ druhu stavu,typ_stavu:id_typ
id_druh int Typ druhu tisku, druh_tisku:id_druh
popis char(X) Popis stavu, případně informace k dalšímu projednávání
lhuta int Počet dní k možnému dalšímu postupu v projednávání tisku, viz stavy:lhuta_where
lhuta_where int Identifikátor přechodu, od něhož se bude počítat lhůta k dalšímu možnému postupu v projednávání tisku (viz prechody:id_prechod a stavy:lhuta). Výpočet není nutno provádět, je prováděn automaticky u každého tisku, viz tisk:dal. Navíc, pro některé stavy se použijí speciální vyjímky a lhůta může záviset na více údajích, viz tabulka hist.

Tabulka typ_akce

Sněmovní tisk prochází při projednávání mezi jednotlivými stavy nebo v rámci stavu pomocí přechodů, tabulka typ_akce obsahuje textový popis typu přechodu.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_akce int Identifikátor typu přechodu
popis_akce char(X) Název typu přechodu

Tabulka prechody

Sloupec Typ Použití a vazby
id_prechod int Identifikátor přechodu
odkud int Výchozí stav, viz stavy:id_stav
kam int Koncový stav, viz stavy:id_stav
id_akce int Typ akce, viz typ_prechodu:id_akce
typ_prechodu int Typ přechodu; 1 - dle aktuálního jednacího řádu, 2 - staré jednací řády, 3 - vyjímky a speciální přechody

Přechody určují způsob projednávání sněmovního tisku, resp. určují další možné legislativní kroky. Pokud je prechody:odkud rovno prechody:kam, pak tisk zůstává v témže stavu, ale v tom případě je důležité pořadí použití přechodů (viz tabulka hist).

Některé přechody vedou do stavů, které jsou více strukturované než by požadoval jednací řád právě z důvodu stanovení nutného způsobu projednávání a k zamezení nejednoznačnosti.

Vzhledem k nutnosti určovat lhůty k dalšímu projednávání, je ve stavech s nastavenou hodnotvou v stavy:lhuta_where obvykle požadováno vložení přechodu s touto hodnotou, tak, aby lhůtu bylo možno nastavit.

Tabulka tisky

Sloupec Typ Použití a vazby
id_tisk int Identifikátor tisku
id_druh int Druh tisku, viz druh_tisku:id_druh
id_stav int Stav tisku, viz stavy:id_stav. Tisk je projednaný, pokud je u tisky:id_stav = stavy:id_stav a stavy:id_typ == 6, stav tisku odpovídá výstupnímu stavu posledního přechodu v historii projednávání, viz tabulka hist.
ct int Číslo tisku, resp. část reference tisku. Pokud je tisk:id_druh in (41,45,46,47), pak do reference k číslu tisku patří i -E.
cislo_za int Číslo "za lomítkem", resp. část reference tisku. Obvykle je rovno 0, v jiných hodnotách se zpravidla jedná o opravené/přepracované verze dokumentu. Zobrazuje se u tisků od poloviny 1. volebního období PS, 1993-1996, viz výše.
id_navrh int Typ navrhovatele, viz typ_zakon:id_typ, vyplněno pouze je-li tisky:id_druh = 2 (nevládní návrhy zákonů).
id_org int Orgán navrhovatele, viz organy:id_org. Vyplněno pouze pokud navrhovatelem je instituce či orgán.
id_org_obd int Volební období, viz organy:id_org.
id_osoba int Navrhovatel či jeho zástupce, viz osoba:id_osoba. Pokud je více navrhovatelů, pak záznamy o nich jsou uloženy v tabulce predkladatel.
navrhovatel char(X) Textový popis navrhovatele. Používá se k doplnění navrhovatele, resp. jeho zástupce, který vychází z typu tisku a druhu navrhovatele, viz tisky:id_druh a tisky:id_navrh, případně u skupiny poslanců ze seznamu předkladatelů, viz tabulka predkladatel.
nazev_tisku char(X) Zkrácený název sněmovního tisku.
predlozeno datum Datum předložení tisku.
rozeslano datum Datum rozeslání tisku poslancům. Od prosince 2011 se používá tisky:roz (určení rozeslání poslancům v elektronické verzi s přesností na minuty).
dal datetime(year to minute) Pokud je vyplněno, určuje nejbližší možný začátek dalšího projednávání tisku, jak plyne z lhůt jednacího řádu, viz např. tabulka stavy.
tech_nos_dat date Datum zpřístupnění elektronické verze sněmovního tisku, od prosince 2011 nepoužíváno.
uplny_nazev_tisku char(X) Úplný název sněmovního tisku, X > 1340.
zm_lhuty int Příznak změny lhůty k projednání výbory. 1 - zkrácení, 2 - prodloužení, viz též tisky:lhuta.
lhuta int Změna lhůty k projednání výbory, viz tisky:zm_lhuty.
rj int Příznak navržení k projednání dle paragrafu 90, odst. 2 ("rychlé jednání"), které navrhuje předkladatel a Sněmovna to potvrzuje v prvém čtení. V bodech pořadu schůze je tento příznak v případech potřeby zkopírován, viz tabulka i_bod_schuze.
t_url char(X) URL k textu sněmovního tisku, pokud není vyplněno, vytváří se dle vzoru.
is_eu int Příznak vztahu sněmovního tisku k členství v EU.
roz datetime(year to minute) Datum rozeslání sněmovního tisku, používáno od prosince 2011. Rozesláním se rozumí zveřejněním v elektronické podobě.
is_sdv int Příznak spojení projednávání sněmovního tisku s důvěrou vládě.
status int Pokud je vyplněno, pak uchovává status sněmovního tisku; 1 nebo 2: revokováno.

Tabulka hist

V tabulce hist se uchovávají záznamy o krocích v projednávání sněmovního tisku. Záznamy se řadí podle hist:id_hist. V položkách zaver_* se v určitých případech uchovávají informace o vazbě na Sbírku zákonů/mezinárodních smluv a v určitých případech i jiná data.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_hist int Identifikátor kroku v historii projednávání
id_tisk int Identifikátor sněmovního tisku, viz tisky:id_tisk
datum datetime(year to minute) Datum a čas kroku; pokud je údaj hodina roven nule, pak se zobrazuje pouze den, bez časové specifikace.
id_hlas int Identifikátor hlasování, viz hl_hlasovani:id_hlasovani
id_prechod int Identifikátor přechodu, viz prechody:id_prechod
id_bod int Identifikátor bodu pořadu schůze, viz i_bod_schuze:id_bod, kde i_bod_schuze:pozvanka is null.
schuze int Číslo schůze, na které bylo projednáváno.
usnes_ps int Číslo usnesení PS.
orgv_id_posl int Zpravodaj k tisku určený organizačním výborem, viz poslanec:id_poslanec.
ps_id_posl int Zpravodaj k tisku určený předsedou sněmovny, viz poslanec:id_poslanec.
orgv_p_usn int Číslo usnesení organizačního výboru nebo číslo rozhodnutí předsedy sněmovny.
zaver_publik date Datum vydání Sbírky, viz další.
zaver_sb_castka int Číslo částky Sbírky.
zaver_sb_cislo int Čislo ve Sbírce, číslo za lomítkem se vezme jako část rok z hist:datum.
poznamka char(X) Poznámka ke kroku.

Tabulka hist_vybory

Projednávání sněmovních tisků probíhá také v orgánech Poslanecké sněmovny. Tabulka hist_vybory uchovává vazby přikázání tisku k projednání, resp. všechny orgány, které se tiskem v určitém kroku projednávání tisku zabývaly.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_tisku int Identifikátor tisku, viz tisky:id_tisk
id_organ int Identifikátor orgánu, viz organ:id_organ
typ int Typ vazby: 1 - navrženo k přikázání, 2 - přikázáno, 3 - projednáno iniciativně
id_hist int Identifikátor kroku, viz hist:id_hist, ke kterému se přikázání vztahují.
id_posl int Identifikátor zpravodaje výboru k tisku, viz poslanec:id_poslanec
poradi int Pořadí orgánů

Tabulka vysledek

Tabulka vysledek uchovává typy výsledků některých dokumentů rozdaných jako sněmovní tisk, viz tisky_za:id_vysledek, např. usnesení výborů/komisí nebo stanovisek vlády.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_vysledek int Identifikátor druhu výsledku
druh_vysledek char(X)
Popis druhu výsledku

Tabulka tisky_za

Tabulka obsahuje informace o následných sněmovních tiscích, tj. závislých na hlavních sněmovních tiscích.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_tisk int Identifikátor sněmovního tisku, viz tisky:id_tisk
cislo_za int "Číslo za lomítkem" v referenci sněmovního tisku. Pokud je menší než nula, pak se pro zápis použije: -1 = Z, -2 = Z1, -3 = Z2. Viz též tisky_za:cislo_za_post.
id_hist int Identifikátor kroku projednávání tisku, ke kterému se tisk vztahuje nebo po kterém byl tisk rozeslán, viz hist:id_hist a případně hist_vybory:id_hist
id_druh int Typ sněmovního tisku, viz druh_tisku:id_druh
nazev_za char(X) Zkrácený název tisku, obvykle je tvořen pomocí šablony.
uplny_nazev_za char(X) Úplný název tisku, X > 1340.
rozeslano datetime(year to minute) Čas rozeslání sněmovního tisku, od prosince 2011 se používá tisky_za:roz, podobně jako tisky:roz.
id_org int Identifikátor orgnánu původce tisku, viz organy:id_organ a případně hist_vybory:id_org
usn_vybor int Číslo usnesení orgánu (výboru, komise), které tvoří sněmovní tisk
id_posl int Identifikátor zpravodaje k tisku, viz poslanec:id_poslanec
t_url char(X) URL k dokumentu tisku, pokud není uvededno, pak se URL vytvoří pomocí šablony.
id_vysledek int Identifikátor druhu výsledku, viz vysledek:id_vysledek, pouze pro určité druhy sněmovního tisku
cislo_za_post int Část reference sněmovního tisku, pokud je vyplněno, použije se za "číslo za lomítkem": 1 = a (tj. reference pak může být 123/1a).
sort_it int Pořadí sněmovního tisku v řadě následných tisků: následné tisky by se měly ve výpisu řadit nejdříve podle tisky_za:sort_it, pak podle tisky_za:cislo_za a podle tisky_za:cislo_za_post
roz datetime(year to minute) Čas rozeslání tisku, používáno od prosince 2011.
status int Stav sněmovního tisku, popis viz tisky:status.

Tabulka predkladatel

Pro některé návrhy zákonů a některé odpovědi na písemné interpelace se udržuje seznam předkladatelů, který je uložen v tabulce predkladatel pokud počet předkladatelů je větší než jeden, jinak je přímo v záznamu sněmovního tisku. U vládních návrhů zákonů se sice zapisuje přímo příslušný člen vlády, ale zobrazuje se spíše funkce (vládní návrhy nejsou vázány na osobu předkladatele).

Sloupec Typ Použití a vazby
id_tisk int Identifikátor sněmovního tisku, viz tisky:id_tisk
id_osoba int Předkladatel nebo jeho zástupce, viz osoba:id_osoba.
poradi int Pořadí osoby v seznamu.
typ int Typ záznamu: 0 - předkladatel, 1 - jako předkladatel se připojil později.

Tabulka navrh_podpis

Pro návrhy, které podává skupina poslanců, se k datům z tabulky predkladatel doplňují další informace, zvláště v případě, že poslanec vezme svůj podpis pod návrhem zpět. V rámci jednoho tisku může být pro jednoho předkladatele více záznamů.

Sloupec Typ Použití a vazby
id_tisk int Identifikátor sněmovního tisku, viz tisky:id_tisk
id_osoba int Předkladatel nebo jeho zástupce, viz osoba:id_osoba.
stav int Typ záznamu: 1 - připojil podpis, 10 - vzal podpis zpět.
datum date Datum záznamu.ISP (příhlásit)