Digitální knihovna

Národní shromáždění československé
1918 - 1920


Tisky


1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29

č. 2401Dotaz člena Národního Shromáždění Dra Ant. Stojana, na ministra financí K. Sonntága ohledně zásilek amerických.
č. 2402Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1917), jímž se mění neb doplňují některá ustanovení o dani z piva.
č. 2403Zpráva kulturního výboru o peticích č. 1470 a 1583 pet.
č. 2404Zpráva I. výboru živnostenského a II. výboru rozpočtového o návrhu členů Národního shromáždění Rud. Mlčocha, K. Dědice, J. Slavíčka a soudruhů tisk č. 307, aby byla obmezena činnost bank v obchodu se zbožím.
č. 2405Návrh členů Národního shromáždění Tučného, sladkého a soudruhů, aby byla dvoutřídní obchodní škola ve Frenštátě p. R. postátněna.
č. 2406Návrh, aby učitelům obecných a měšťanských škol, hlásícím se k návštěvě kursů, určených pro vzdělání učitelstva pokračovacích škol živnostenských, poskytnuty byly úlevy a podpory, jakož i aby kursy účelněji byly vypraveny.
č. 2407Návrh na sloučení, po případě zrušení zbytečných německých středních a odborných škol a na rozšíření českého středního a odborného školství.
č. 2408Dotaz člena Národního shromáždění Dra Budínského a soudruhů na ministra vnitra stran zlomyslného poškozování českého majetku ve Svitavách.
č. 2409Dotaz členů Národního shromáždění Dra Jar. Stránského a soudruhů na ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty ve věci strůjců persekuce českého občanstva v okrese tišnovském na Moravě v době válečné.
č. 2410Dotaz členů Národního shromáždění Viktora Dyka, Dra A. Hajna a druhů na předsedu ministerstva Tusara, stran chování směrodatných kruhů republiky československé k otázce vydání válečných vinníků.
č. 2411Dotaz člena Národního shromáždění Dra B. Zahradníka a soudruhů na pány ministry veřejných prací a financí o stavbě povltavské silnice "Zbraslav-Štěchovice" a elektrárny ve Vraném na Vltavě.
č. 2412Odpověď ministra národní obrany na dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka a soudruhův (tisk č. 1973) o zadání dodávky masa pro vojsko v Čechách.
č. 2413Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění F. Síse a soudruhů (tisk čís. 2133) stran zastavení provozu o vánočních svátcích 1919.
č. 2414Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o Správním soudnictví na úřadech okresních a župních, usnesené ústavním výborem po rozumu § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2415Odpověď ministra zemědělství a ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění J. Veselého a soudruhů (číslo tisku 1877) stran cen obilí k setí.
č. 2416Vládní návrh. Zákon ze dne...........1920 o zcizení státního nemovitého majetku.
č. 2417Vládní návrh. Zákon ze dne...........1920 o trestání válečné lichvy prací a lichvy při propachtování pozemků.
č. 2418Vládní návrh. Zákon ze dne...........1920 o stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.
č. 2419Vládní návrh. Zákon ze dne...........1920 i zřízení fondu Denisova.
č. 2420Odpověď ministra železnic na dotaz člena Národního shromáždění A. Kaderky a soudruhů tisk č. 2199, proč trati bývalé společnosti státních drah od doby převratu neplatí účtů za léky pro zaměstnance drah a jejich rodiny.
č. 2421Zpráva ústavního výboru k ústavní listině Československé republiky, usnesené ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2422Zpráva výboru ústavního o návrhu zákona o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, usneseného ústavním výborem ve smyslu § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2423Zpráva ústavního výboru o návrhu, aby vydán byl zákon o složení a pravomoci senátu, usnesený ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2424Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 1819 o volebním soudě.
č. 2425Zpráva ústavného výboru k osnově zákona o volbě presidenta republiky, usneseného ústavným výborom dľa § 14. a 17. jednacieho poriadku.
č. 2426Zpráva ústavního výboru k osnově zákona o ústavním soudě, usneseného ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2427Zpráva ústavního výboru o návrhu zákona o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů, usneseného ústavním výborem ve smyslu §§ 14 a 17 jednacího řádu.
č. 2428Vládní návrh. Zákon ze dne............1920, jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku.
č. 2429Odpověď ministra obchodu na dotaz číslo tisku 1993 o tom, že okresní politická správa v Dačicích a zemská politická správa v Brně jako úřady přezírají neoprávněné provozování živnosti kamenické v Dačicích na Moravě.
č. 2430Zpráva kulturního výboru o návrzích Dra Mareše, Dra Srdínka, Dra Krejčího a soudruhů na změnu zákona ze dne 28. února 1882, ř. z. č. 24 o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze. (Tisk 161, 168, 208, 433, 2112).
č. 2431Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění F. Svobody, Filipinského, Roučka a soudruhů (tisk 2392) o umístění českých škol obecných a měšťanských v Brně.
č. 2432Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění Dra Kubíčka a soudruhů (číslo tisku 1959) týkající se vývozu krmiv z Československé republiky a podporování produkce mléčné.
č. 2433Návrh, aby platnost zákona o zabírání velkostatků, jakož i všech ostatních zákonů s pozemkovou reformou souvisejících byla hned rozšířena na Hlučínsko.
č. 2434Odpověď ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz členů Národního shromáždění Dra Mareše, Dra Syllaby a soudruhů, (č. tisku 2252) jaká opatření byla učiněna proti zavlečení epidemických nemoci do naší republiky.
č. 2435Návrh člena Národního Shromáždění Dra Matouška a soudruhů na zařadění města Semil a Železného Brodu do vyšší třídy aktivních přídavků.
č. 2436Návrh člena národního shromáždění Otakara Hübnera a soudruhů na náhradu škody způsobené v obcích okresu Brandýského a Mělnického povodní labskou, jizerskou a vltavskou v lednu roku 1920.
č. 2437Návrh člena Národního Shromáždění Frant. Petrovického a soudruhů, aby byla zřízena česká vyšší škola pro hotelový průmysl a živnost hostinskou a výčepní v Praze.
č. 2438Návrh člena Národního shromáždění Dra Engliše a soudruhů na vydání zákona o žalovatelnosti a splatnosti pohledávek tuzemců vůči tuzemským podnikům cizozemských firem.
č. 2439Dotaz členů Národního Shromáždění Špatného, Hrizbyla a soudruhů na ministra národní obrany o hospodaření s erárními koňmi.
č. 2440Dotaz členů Národního shromáždění J. Svozila, Špatného, Freimana a druhů na pana ministra zahraničních věcí o činnosti přednosty obchodního oddělení ministerstva zahraničních věcí plukovníka Fierlingera.
č. 2441Zpráva výboru sociálně politického o návrhu člena Národního shromáždění Dra O. Srdínka a soudruhů č. t. 1322, aby vydán byl zákon, kterým se zřizují komory zvěrolékařské.
č. 2442Zpráva ústavního výboru o osnově zákona, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé, usnesené ústavním výborem podle § 14. a 17. jednacího řádu.
č. 2443Zpráva výboru rozpočtového o peticích č. 2368, 2319 a 2406.
č. 2444Zpráva I. výboru zásobovacího, II. výboru rozpočtového, III. výboru živnostenského a IV. výboru pro pozemkovou reformu o peticích č. 1941, 1983, 1904, 1939, 1991, 2008, 2011, 2023, 2025, 2026, 2041, 2044, 2058, 2079, 2097 V. výboru zásobovacího o peticích č. 1479, 1469, 2083, 2053 pet.; VI. výboru kulturního o petici č. 1496 pet.
č. 2445Návrh člena Národního Shromáždění Luďka Pika a soudruhů na úpravu přirážek obecních.
č. 2446Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz člena Národního shromáždění Kadlčáka a soudruhů (tisk č. 1351) o protizákonném jednání učitelky ve škole.
č. 2447Odpověď ministra financí na dotaz členů Národního Shromáždění Václava Johanise a soudruhů (tisk č. 2018) o nedostatečném přídělu kuřiva.
č. 2448Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na dotaz členů Národního shromáždění A. Čuříka, Bezděka, Jílka, Dra. Mazance a soudruhů (tisk č. 1854) o znásilnění dělníků pro příslušnost k organisaci křesťansko-sociální v Hodoníně.
č. 2449Zpráva l. výboru sociálně politického, a II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona č. t. 2272, jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888, z. z. č. 9.o organisaci služby zdravotní v obcích a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, číslo 34 z. z. pro Čechy o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a o zaopatřovacích požitcích jejich rodin.
č. 2450Zpráva kulturního výboru o návrhu člena Národního shromáždění dra Uhlíře a soudr. tisk č. 830, aby Státní odborná škola tkalcovská ve Dvoře Králové nad Labem byla rozšířena ve školu barvířsko-tiskařskou s oddělením pro výcvik ryjců a moletérů a školu přadláckou pro len, konopí a jutu.
č. 2451Návrh člena Národního shromáždění Vlad. Hatláka a soudruhů na zařadění města Třeště na Moravě do vyšší třídy aktivních přídavků úřednických.
č. 2452Návrh členů Národního shromáždění A. Sládka, Vlad. Hatláka, V. Votruby a soudruhů, aby byl vydán zákon o obchodních jednatelích.
č. 2453Návrh člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a soudruhů na zabezpečení výživy obyvatelstva československé republiky z dosavadní a nové sklizně, na zrušení ústředen a uvolnění obchodu s životními potřebami.
č. 2454Návrh členů Národního shromáždění Dra Mareše, Dra Lukavského a soudruhů na poskytnutí subvence "Hlávkovým studentským kolejím" ke krytí ročního schodku.
č. 2455Návrh členů Národního shromáždění Dra Matouška, Aut. Sládka a soudruhů na změnu zákona o cejchování měr a váh.
č. 2456Návrh členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby, Frant. Petrovického, A. Sládka, B. Fischera, V. Rebše a soudruhů. na vydání doplňku zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 sb. z. a nař. o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.
č. 2457Dotaz člena Národního shromáždění Petrovického a soudruhů na pp. ministry: zemědělství a obchodu o odpírání užitkového dříví řemeslníkům, dřevo zpracovávajícím některými lesními správami.
č. 2458Dotaz členů Národního shromáždění Jaroslava Marchy, Vraného, Mašaty, Sechtra a soudruhů na ministra spravedlnosti v záležitosti provádění zákona o dlouhodobých pachtech.
č. 2459Dotaz člena Národného shromaždenia Floriána Tománka a spol. na ministra osvety, na ministra vnútra a na ministra plnomocníka pre Slovensko dotyčne úradného tlaku a terroru na slobodnú vol´u voličov a voličiek na Slovensku.
č. 2460Dotaz pana ministra vnitra v záležitosti teroru členů sociálně-demokratických organisací oproti odborově organisovaným členům Domoviny domkářů a malorolníků v Přelíci okres Slaný.
č. 2461Zpráva výborů: I. sociálně politického, II. technického a III. rozpočtového o vládních návrzích zákonů tisk čís. 2273 a 2211.
č. 2462Dotaz pp. ministry: zásobování lidu, obchodu a veřejných prací, ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami, zejména látkami, obuví a petrolejem.
č. 2463Dotaz člena Národního shromáždění V. Freimana a soudruhů na pana ministra vnitra stran trestu vězení, uloženého okr. politickou správou v Mostě Rose Sadovské v Lomu proto, že neodevzdala hmoždíř rakouské sběrně kovů.
č. 2464Dotaz členů Národního shromáždění Jana Srnce, Vlad. Drobného Jana Slavíčka a soudruhů na ministra zemědělství, stran zvýšení cen palivového dříví správou statků arcibiskupských.
č. 2465Dotaz člena Národního shromáždění Dra Budínského a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran jmenování profesorů na nových vysokých školách v Brně.
č. 2466Návrh poslancov Jozefa Oktáveca a spol., aby sa Národné Shromaždenie usnieslo na Zákone o rozšírení na Slovensko zákona zo dňa 20. února 1919, č. 111. Sb. z. a n., ktorým sa doplňuje § 303 tr. z. r.
č. 2467Návrh člena Národního Shromáždění Dr. Zahradníka a soudruhů na zařadění města Jílového do III. třídy místních přídavků státních zaměstnanců.
č. 2468Návrh člena Národního Shromáždění Hyrše a soudruhů na rychlé zaopatření benzinu pro výmlat obilí za tím účelem, aby starosti o výživu lidu se zmenšily.
č. 2469Návrh člena Národního shromáždění Dra Jana Herbena a soudr., aby zřízen byl učitelský ústav v Žatci.
č. 2470Odpověď ministra železnic, ministra školství a národní osvěty a ministra sociální péče na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Vraného, Dra A. Velicha, Dra O. Srdínka, Dra J. Slavíka a soudruhů (čís. tisku 1902) o neslýchaných poměrech studentských v Praze.
č. 2471Odpověď ministr a sociální péče na dotaz člena Národního shromáždění Vlad. Hatláka a soudruhů (tisk 1957) stran uvolňování bytů pro živnostníky.
č. 2472Zpráva menšiny ústavního výboru o § 64. ústavní listiny Československé republiky.
č. 2473Vládní návrh. Zákon ze dne..........1920, jímž se upravují platy profesorů při theologických učilištích diecesních a představených při biskupských kněžských seminářích.
č. 2474Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz člena Národního shromáždění J. Dubického a soudruhů (tisk č. 1948) o nezákonném počínání okresních politických správ, vojenských rekvisic a nenávistném počínání hospodářských rad proti zemědělcům.
č. 2475Odpověď ministra pro zásobování lidu a ministra vnitra na dotaz členů Národního shromáždění Jos. Šolle, Frant. Šabaty a soudr. (tisk č. 1808) ve věci změny komisionáře stát. obil. ústavem v politickém okrese milevském.
č. 2476Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz členů Národního shromáždění Rud. Berana, Jos. Tomáška a soudruhů tisk č. 2134 v záležitosti výkupu obilí v Černovsi a nuceného výmlatu u Fr. Petráška, rolníka tamtéž č. 8.
č. 2477Odpověď ministra obchodu a zásobování na dotaz člena Národního Shromáždění Dra Mazance a soudruhů (č. tisku 1998) o nezřízené spekulaci s chmelem.
č. 2478Dotaz členů Národního shromáždění Petra Pavlána, Petra Cingra, J. Prokeše, M. O. Štěpánka a soudruhů na pana ministra zahraničních věcí o plebiscitní akci na těšínském Slezsku.
č. 2479Dotaz člena Národního shromáždění Fr. Petrovického a soudruhů na ministra zásobování o nespravedlivém přídělu hovězího dobytka pro zásobování občanstva města Pardubic.
č. 2480Dotaz člena Národního shromáždění Petrovického a soudruhů na pp. ministry vnitra a zásobování lidu o zrušení hospodářských rad.
č. 2481Dotaz člena Národního shromáždění Frant. Petrovického a soudruhů na ministry vnitra a zásobování lidu o protizákonné působnosti lichevního úřadu z Prahy a hospodářské rady ve městě Slaným.
č. 2482Vládní návrh. Zákon ze dne..........1920 o úpravě platů profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze.
č. 2483Odpověď ministra veřejných prací na dotaz člena Národního shromáždění Boh. Fischera a soudruhů tisk čís. 2147 o plynové kalamitě.
č. 2484Odpověď ministra vnitra a financí na dotaz člena Národního shromáždění Viktora Dyka a druhů (čís. tisku 1954) stran reorganisace státního zástavního úřadu.
č. 2485Dotaz člena Národního shromáždění Dra Frant. Lukavského a soudruhů na ministra vnitra a na ministra školství a národní osvěty o jednání úřadů v Chebu proti tamní české škole.
č. 2486Dotaz členů Národního shromáždění Dra Fr. Rambouska, Emila Špatného a spol. na vládu co míní podniknouti v případě zcizení michelského pivovaru s pozemky fondu universitního.
č. 2487Dotaz na pana ministra školství a národní osvěty, budou-li bezodkladně na dívčí obecné škole v Třeboni dosazeny učitelky světské místo dosavadních jeptišek, jak se toho městská rada i občanstvo v Třeboni všeobecně domáhá.
č. 2488Dotaz členů Národního shromáždění Josefa Hyrše, Josefa Tomáška a soudr. na ministra veřejných prací ohledně nesprávného dodávání omlatného uhlí a zavedení přísné a přesné kontroly při dodávání uhlí i benzinu.
č. 2489Dotaz na pana ministra financí, hodlá-li naříditi ihned, aby byly přijímány do tabákových státních továren co dělnice v prvé řadě vdovy, matky nezaopatřených dětí po legionářích, padlých vojácích, zemřelých dělnících, státních zaměstnancích atd.
č. 2490Dotaz člena Národního shromáždění Dra Kubíčka a soudruhů na pana ministra národní obrany o ručení státu za škody, způsobené vojíny ve službě.
č. 2491Návrh člena Národního shromáždění Rudolfa Malíka a soudruhů na vybudováni železničního spojení Ždánice-Bučovice (event. Haluzice).
č. 2492Návrh členů Národního shromáždění Charváta, Časného, Marka a soudruhů, aby město Litovel zařaděno bylo do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.
č. 2493Návrh člena Národního shromáždění Buřívala a soudruhů, na neprodleném provedení všech opatření čelících proti drahotě, jakož na podporu všech snah družstevních sátních zaměstnanců.
č. 2494Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona tisk č. 2416 o zcizení státního nemovitého majetku
č. 2495Návrh člena Národního shromáždění dra Matouška a soudruhů na zařadění města Jílového do III. tř. místních přídavků.
č. 2496Návrh člena Národního shromáždění Otakara Hübnera a soudruhů na vyšetření a náhradu škod, způsobených lednovou povodní v okresích Roudnice n./L. a Štětí n. /L.
č. 2497Zpráva výboru živnostenského o návrhu člena Národního shromáždění Boh. Fischera a soudruhů tisk č. 172 na nejrychlejší vydání novely k živnosten. řádu se žádostí, aby vláda konala přípravné práce k vydání nového živnostenského řádu.
č. 2498Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze za svolení k trestnímu stíhání člena Národního shromáždění Josefa Stivína pro přečin podle §§ 487, 488 a 491 trestního zákona k žalobě Marie Slabé.
č. 2499Návrh poslance Dra Hajna, Brožíka, Freimana, Dra Srdínka a soudruhů o změnách a doplňcích zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 sb. zák a nař.
č. 2500Návrh členů Národního shromáždění Vahaly, Otm. Hrejsy, Klegy a soudruhů na zařadění města Val. Meziříčí-Krásno do lI. třídy aktivních přídavků úřednických.
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19   20   21  22   23  24  25  26   27  28  29


Přihlásit/registrovat se do ISP